Aftenposten

Gasverket.

Aftenposten, 22.11. 1919: […] Som man vil erindre, anbefalede den af udenlandske og indenlandske sagkyndige nedsatte commission at man i stedet for Sjølyst valgte Filipstad som gasverkstomt. Gasverkskomiteen har da ogsaa særlig arbeidet med dette […]

Aftenposten

Filipstadbryggernes fortsættelse.

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse værdifulde bryggenalæg i forbindelse med landvinding fremmet. Den tidligere besluttede og bevilgede del […]