Staar Slotsparken foran en katastrofe?

Der er ikke bevilget tilstrækkelig til vedlikehold.

Slottsparken 1926. Foto: A.B. Wilse, Oslo museum

Aftenposten, 13.6. 1924: Slotsparken og Dronningparken er Statens eiendom. Omsorgen for disse parkanlæg ved kongeboligen skulde ikke være mindre, fordi de er en herlighet ogsaa for hovedstaden, en byens pryd.

Imidlertid later det til, at statsmyndighetenes omsorg, som den for tiden ytrer sig, ikke i tilstrækkelig grad bevarer herligheten for forfald og gradvis ødelæggelse.

Folk, som har sin gang gjennem Slotsparken, har med sorg lagt merke til, at flere av de store, præktige bjerketrær viser tydelige tegn til utdøen.

Vi har konferert med sakkyndige. Og de sier, at træbestanden i Slotsparken og Dronningparken i virkeligheten er meget verre stedt, end et overfladisk blik gir indtryk av. De gamle, mæktige løvtrær, parkens stolthet, har saa langt fra faat den pleie, de trænger, at de maa sies at være likefrem vanrøktet. Saaledes er saarene efter fjernede grener aapenbart ikke blit renset og plombert. Der har utviklet sig raattenskap. Og denne har ætt sig ind i stammen. Selv om det ikke synes særlig utvendig, er en hel del av veteranenes sundhet saa undergravet, at blir de utsat for et sterkt vindstøt, kan de ryke overende. De er morkne indi.

Det har i det hele skortet paa fornøden pleie og vedlikehold. Og skal det fortsætte slik, vil det – sier sakkundskapen – ende med en katastrofe for Slotsparken.

Hvad der trænges, er først og fremst en skjønsom uttynding, hvor trærne staar for tæt. De ungtrær, som man fjerner, maa plantes paa de steder i parken, hvor tilvoksning er paakrævet. Videre maa man søke at redde de trærs liv, som alvorlig er truet – forsaavidt dette nu lar sig gjøre. Man maa rense og plombere saarene. Man maa best mulig søke at vedlikeholde, hvad reddes kan.

Slotsgartneren er forsavidt undskyldt, som de midler, Stortinget har stillet til hans disposition; en aarsbevilgning paa 30,000 kroner, er helt utilstrækkelig til Slotsparkens forsvarlige vedlikehold. Av det nævnte beløp skal utredes utgifterne til blomsterplantning i Dronningparken, til klipning av hækker og plæner, til renhold av veier m.v. Saa omtrent den hele bevilgning medgaar praktisk talt til, hvad man kan kalde parkens renhold – der blir lite eller intet igjen til vedlikehold og reparationer av træbestanden.

At slotsgartneren ikke har villet gaa haardere ind paa de bevilgende statsmyndigheter for at faa, hvad parken øiensynlig trænger, er en sak for sig.

Vi vil anbefale, at der nedsættes et uavhængig sakkyndig utvalg, som kan vurdere Slotsparkens og Dronningparkens tilstand, avgi en betænkning om tilstanden og hvad den tilsier, at der gjøres – for at avverge katastrofen.

Et varsko er paakrævet.