Meteorologisk institut paa Hukodden.

Der forhandles med Akers kommune om kjøp av Grandevillaen.

Akersposten, 4.4. 1924: Badeplanene paa Hukodden er foreløpig stillet i bero. Det er ikke opnaadd enighet med Kristiania om utgiftenes fordeling og foreløpig er jo ikke tidene netop slik, at de indbyr til store kapitalutlæg, som kan undgaas.

Men spørsmaalet om Grandevillaens utnyttelse er i høi grad aktuelt. Den er det tale om at sælge. I sin indstilling fremholdt den geografiske kommission sterkt nødvendigheten av, at Meteorologiske institut faar nye og bedre lokaler, hvis det skal kunne fortsætte sin virksomhet paa Østlandet.

Man har hat under overveielse forskjellige maater at løse dette spørsmaal paa, men det er vanskelig at inde lokaler, som gir institutet helt tilfredsstillende arbeidsvilkaar. Man har nu omsider fæstet sig ved «Grandevillaen». I den sidste tid har der været forhandlet med Akers kommune om kjøp av villaen. Finansdirektør Carlsen meddeler paa vor forespørsel, at disse forhandlinger endnu befinder sig paa et forberedende stadium, men at der i nær fremtid vil bli holdt et møte til drøftelse av de endelige betingelser.

«Grandevillaen» er meget vel skikket for dette øiemed. Den har jo en meget fri beliggenhet og yder de gunstigste betingelser for observationer.

I Bergen er man som bekjendt villig til at gaa til betydelige indrømmelser for at faa institutet dit. Sandsynligvis vil meget kunne avhænge av om Kristiania og Akers kommuner er villig til at opveie nogen av de fordele, som institutet gaar glip av ved ikke at flytte til Bergen. Vi haaper, at de to kommuner vil strække sig længst mulig.