Musikkens hus på Øvre Munkedammen

Øvre Munkedammen. (Maleri: Eckersberg/Oslo museum)

I årene rundt 1850 var Øvre Munkedammen byens musikalske samlingssted. Hjemme hos familien Lasson møttes sangere og musikere, både profesjonelle og amatører. Også utenlandske artister som holdt konserter i Christiania ble invitert til Lasson-familien, som bodde omtrent der Hansteens gate 3 ligger nå.

Den fargerike advokaten Bredo von Munthe af Morgenstierne eide hele Munkedammen (i dag Ruseløkka), men i 1831 delte han løkka i to og solgte de to delene til svigersønnene Peder Carl Lasson (han med Lassons gate) og Claus Winter Hjelm. En tredje datter var gift med statsråd og senere statsminister Fredrik Stang, som også bodde i nærheten.

På Øvre Munkedammen residerte altså Lasson-familien, der far i huset – i tillegg til å være sorenskriver og etter hvert høyesterettsjustitiarius – også satt i ledelsen for Det musikalske Lyceum, byens orkesterforening. Alle barna i familien var gode musikere, som sin far, og på Nedre Munkedammen vokste komponisten Otto Winter Hjelm opp. Peder Carl Lasson var for sin del også onkel til komponisten og kordirigenten Halfdan Kjerulf – så bare i den indre familiekretsen var det altså nok folk til å fylle kveldene med musikk. I tillegg kom alle gjestene fra Det musikalske Lyceum – både de lokale medlemmene og de tilreisende musikerne som holdt konserter i Christiania.

Datteren Kaja, som giftet seg med Harald Meltzer (han med Meltzers gate), vokste opp på Øvre Munkedammen og forteller om sin barndom: «Mine Forældres Hus var i Sandhed et Musikkens Hjem, der mødtes en Mængde musikalske Folk, Sangere og andre Musikere, fremmede af alle Nationer og vore egne norske, der blev spillede paa al Slags Instrumenter og sunget Duetter, Soloer, Tersetter, Kvartetter, Kvintetter og Finaler. En gang blev Kvintetter af Boieldiu’s Den hvide Dame opført, og det staar for min Erindring som en aldeles Stortartet Prestation. Saalangt jeg kan huske tilbage var der Musik hjemme og jeg er ligesom voxet op sammen med den.»

Halfdan Kjerulf nevner også Munkedammen flere ganger i sine dagbøker. I 1859 skriver han om sangerinnen Helene Berg: «Hun sang sig ind i deres Hjerter. Onkel var i Exstase. Christian [red: fetter] synlig overrasket. Nils [red: fetter] i stum tilbedelse. Men hun sang ogsaa con amore.»

I 1860 ble Øvre Munkedammen solgt til Jonas Risting, som beholdt eiendommen til den ble utparsellert til boligbygging i 1873.

-gb-