Den ublu spekulation i bolignøden.

Hvad en "hotel"-vertinde tjente næsten 22,000 kr. netto om aaret paa.

Tomtegata ved Østbanestasjonen. Foto: Fritz Holland 1937, Oslo museum.

Aftenposten 30.1. 1924: I en liten gaard i nærheten av Østbanestationen raadet en frue over hele fjerde, tredje og en del av anden etage. Alt i alt 14 rum, hvorav to var pikeværelser og fem var kjøkkener. Fruens privatleilighet bestod av to værelser, pikeværelse og kjøkken. De øvrige ti rum, hvorav altsaa et pikeværelse og fire kjøkkener, blev saa leid ut. Hun gav freidig dette etablissement navn av «Fru …s Hotel».

Prisen pr. døgn pr. rum var fra kr. 3,50 – 12.50 eller fra 105 – 375 kr. pr. maaned. Et værelse blev for øvrig bortleid til fem mand à kr. 3,75 pr. døgn, altsaa til sammen kr. 18,75 pr. døgn eller over 560 kr. pr. maaned.

Alle de øvrige rum blev bebodd av ektefolk, hvorav flere hadde barn. Paa et lite kjøkken bodde to ektepar!

Fruen eide det primitive møblement i rummene. I et kjøkken hvor et ektepar bodde i to aar, bestod fruens «møblement» av en stol og to stampeloputer! Belysningen i værelset maatte ekteparet selv sørge for ved hjælp av en almindelig petroleumslampe.

Samtlige rums opvarmning og rengjøring paahvilte fruens «hotelgjester».

Fruens leiepris for hele herligheten var 270 kr pr. maaned. Her til kom høit regnet muligens 30 kr i lysutgifter. Til sammen altsaa ca. 300 kr. pr. maaned.

Leieindtækten var lavt regnet 2100 kr. pr. maaned. Altsaa en nettoindtækt av ca 1800 pr. maaned eller ca. 21,600 kr. pr. aar. Og dertil gratis leilighet for fruen selv. Der hersket med andre ord et skrikende misforhold mellem de priser, vertinden beregnet sig, og hendes utgifter og ydelser og den tilstand, hvori værelser og utstyr befandt sig.

Det ektepar, som i to aar hadde betalt 1260 kr. aarlig for et lite, slet vedlikeholdt kjøkken uten belysning, opvarmning og rengjøring og kun møblert med en stol, syntes tilslut, at det gik ut over al rimelighets grænser. Saken blev anmeldt til kontrolnævnden som forsøkte at ta sig av den. Da det blev spørsmaal om at prøve husleienævndens avgjørelse, meddelte fruen selv, at nævnden hadde erklært, at «hoteller» laa utenfor dens virkeomraade. Fruen dækket sig bak fraser som: «Hotellets dagspris for tilreisende», mens hun i virkeligheten for ublu høi dagspris leide ut til husvilde familier, som bodde fast hos hende.

Saken gik til lagmandsret, hvor fruen blev – frifundet! Hun hadde da drevet denne virksomhet i seks samfulde aar, og hadde sikkert tjent adskillig over 100.000 kr. netto paa den. Et uhyggelig og neppe enestaaende eksempel fra dette omraade paa, i hvilken uhørt grad medmenneskers nød kan utnyttes i ly av loven.

Bør det ikke snart sættes en stopper for det?