Kristiania maa ha ny hovedbrandstation.

Den gamle ved Stortorvet er sprængt i enhver henseende.

Brannvakta 1926. A.B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 9.11. 1923: Hovedbrandvakten ved Stortorvet er en av Kristianias vakreste bygninger og den indgaar som et led i et arkitektonisk hele, er av de faa bevisste og vellykkede forsøk paa at skape milieuarkitektur i vor by. Og Kristiania brandvæsen er vel den kommunale institution, som blant byens borgere nyder den største popularitet. […]

Spørsmaalet er nu, om denne institution og dens mænd arbeider under saa rummelige og gode forhold, som den og de fortjener. Desværre er der meget , som tyder paa, at vor by ikke har gjort hvad gjøres burde for vort brandvæsen.

En av «Aftenposten»s medarbeidere har i disse dage avlagt et besøk hos brandchefen, kaptein G. Brock Utne, og paa hovedvakten.

– Trænger ikke byen og brandvæsenet i høi grad en ny hovedbrandstation? spør vi brandchefen.

Gabriel Kristoffer Broch Utne, ca 1910. Oslo museum.

– Jo. Denne station er lite tidsmæssig og altfor liten efter byens nuværende størrelse. Den er over 60 aar gammel, og den gang stationen blev bygget, var Kristiania en smaaby. Komiteen for brandvæsenets nyordning hadde som bekjendt efter konference med reguleringsvæsenet foreslaat en tomt mellem den nye skjæringsgate, Grubbegaten, den nyregulerte Hospitalsgate og Akersgaten. Tomten, som vilde blit trapezformet, er ca 4000 kvm. stor. Imidlertid viste det sig ved nøiere undersøkelse, at Staten har klausul paa denne tomt, gaaende ut paa, at den ikke skal bebygges. […]

Hammersborgkomiteen har nu til gjengjæld utpekt en anden tomt, som skulde ha gode betingelser for at bli den ideelle tomt for den nye hovedbrandstation. Ogsaa denne er ca. 4000 kvm. stor og begrænses av Møllergaten, Maschmanns gate, den nye skjæringsgate og det nye Hammersborg torv, hvortil utrykningsportene da i tilfælde skulde vende.

[…]

– Stationen her er paa alle maater sprængt. Vi har, som brandchef Dybwad uttalte, klart os med den i længste laget. Nu er her ikke plas til en vogn eller en mand mere.

– Er det ikke saa, at det nu ikke længer findes hester ved hovedstationen?

– Jo, fra forrige maaneds begyndelse er brandhestene her ved stationen en saga blot. Vi har kun automobiler. Tidligere er hestene sløifet ved Sagene, Soli og Grønland stationer. Vaalerengen brandstation er i disse dage nedlagt. Naar Hægdehaugen og Grünerløkkens stationer faar biler er det meningen ogsaa at nedlægge St. Hanshaugens brandstation, idet bilene fra de øvrige stationer kommer tilstrækkelig hurtig frem. Alt i alt har brandvæsenet i øieblikket bare 13 hester.

Hvor er det blit av alle de andre?

– Da det jo længe har været planen at gaa helt over til bilene, har vi i de senere aar kjøpt bare nogen faa nye hester. De fleste var derfor blit gamle i tjenesten og hadde gjort sig fortjent til en kule. Resten har faat ansættelse i andre kommunale væsener.

[…]

Kartutsnitt 1921.