Det nye amerikanske legationspalæ i Kristiania.

Det første eiendomskjøp De forende stater foretar i Europa.

Nobels gate 28. Foto: AB Wilse 1924, Oslo museum.

Aftenposten, 27.9. 1923: Som meddelt i aftennummeret, har den amerikanske stat av generalkonsul H. Olsen kjøpt dennes eiendom, Nobels gate 28.

Eiendommen, der som bekjendt er en av de største og vakreste i Kristiania, omfatter det gamle «Otium» med et tilliggende areal av 14,000 kvm. Den vil bli overtat ved nytaar og skal anvendes som legationsbolig.

Det var i 1911, at generalkonsul Olsen lot bygge sit præktige palæ efter tegning av arkitekt Henrik Bull med murmester Johan Olsen som byggeleder. Selve hovedbygningen dækker et areal av 800 kvm., verandaene iberegnet. I 1ste etage er der hal, salon, spisesal, dameværelse, røkeværelse, anretning, kjøkken og tjenerrum m.v. I 2den etage er der 7 soveværelser med 2 bad, 4 tjenerrum med bad, ytre rum o.s.v. Til sammen rummer saaledes hovedbygningen ca. 20 værelser.

I hovedbygningens nærhet findes en garage med gartnerbolig i 2den etage, et større drivhusanlæg med palmehus, varmthus og koldthus samt 2 mindre drivhuser.

Haven er kanske den største i Kristiania. Den blev oparbeidet med delvis bevarelse av det gamle og er dessuten utvidet, regulert og paakostet store summer.

Hvad selve hovedbygningen angaar har den hverken utvendig eller indvendig nogen utpræget stilkarakter, men er vakker, pompøs og værdig. Værelsene varierer fra rennæssanse til rokoko. I sin helhet er det fremtidige amerikanske ministerpalæ en bygning, som i størrelse og standsmæssighet ikke overgaaes av nogen her i byen.

Den amerikanske legation har som bekjendt hittil hat leiede lokaler i Kronprinsens gate 19.

Der er al grund til at ønske De forenede stater og deres sympatiske repræsentant, minister Swenson, til lykke med dette eiendomskjøp, som vil danne en ganske usedvanlig værdig ramme om legationens virke. Det er værd at lægge merke til, at dette er den første eiendom, De forende stater skrider til indkjøp av i Europa. Vi kan ikke andet end opfatte dette som en speciel opmerksomhet mot Norge, og som et uttryk blant andre – for det gode forhold, som bestaar mellem Norge og De forende starer. Vi nærer heller ingen tvil om, at minister Swenson personlig, som den varme Norgesven han er, har sin særlige fortjenste av, at Norge er blit det første land i Europa, hvor den amerikanske stat som saadan erhverver eget legationspalæ.

Generalkonsul Olsen med familie bebor endnu eiendommen, der som før nævnt først skal overtages fra nytaar. Kjøpesummens størelse er ukjendt.