Streiftog: Brugata 3a

Dette flotte lille svalgangshuset ligger i bakgården i Brugata 3a. Det er oppført på slutten av 1700-tallet, og var en del av en større bondehandelsgård. Det ble fredet allerede i 1927, men ifølge et notat fra Byantikvaren havnet saken i samme mappe som Brugata 6, slik at fredningsstatusen gikk i glemmeboka helt til 1994, da den ble gjenoppdaget. Heldigvis har det gamle huset overlevd, mens Brugata 6 gikk med i en brann i 1988.

I 1932 skrev Arno Berg, den gang sekretær i Oslo Byes Vel og senere byens første byantikvar, at dette var «det best bevarte eksempel på denne for strøket så typiske bebyggelse».

Her ser vi matrikkelnummer 29 på bykartet fra 1830-årene.

Svalgangshuset ble blant annet benyttet som krambod der bøndene fikk solgt varene sine. Det stammer egentlig fra en mye større eiendom som utgjorde matrikkelnummer 29 i Storgata. I folketellingen fra 1801 finner vi kjøpmannsfamilien Berg på denne adressen. I 1834 ser det ut til arvingen James Collett Berg får økonomiske problemer, slik at gården går på auksjon. Etter flere eierskifter kjøper garvermester Carl Borgen gården i 1849. Han var en sentral mann i byen og satt i bystyret i flere perioder. Navnet hans stammer fra Borgen-gårdene i Vestre Aker. Han har etterlatt seg et lite memoarskrift i bymuseets arkiv (som du kan laste ned ved å klikke på lenken), der han forteller at han finansierte kjøpet med hjelp fra tre andre garvermestere: «Forinden jeg gjorde dette store Skridt havde jeg sikret mig D’Hr. Ytterborgs [sic], Forseths og Schous Bistand saavel til Caution for Handelen som til de Laan jeg senere tiltrengte for at gjøre Eiendommen indbringende og skiket for min Bedrift». Dette er en interessant opplysning som viser at samholdet i håndverkslaugene kunne trumfe det faktum at medlemmene også var konkurrenter.

Eiendommen var stor – hele 17000 kvadratalen (6.800 kvadratmeter), med «til dels unyttige Bygninger som var spredt over en stor Deel af Tomten». Borgen skulle oppføre en ny garverbygning og gikk straks i gang med «Nedrivningen af de mest unyttige og ubrugelige Bygninger for at give Plads for denne og andre brugelige».

Utleieannonse, august 1870.

Han forteller også om hvordan Brugata 3a ble til:

For å dekke inn et gjeldskrav i 1856, «lod jeg Eiendommen ved Kartforretning dele i fem forskjellige Nr.», slik at nummer 1, 3a, 3b og 3c ble lagt til Brugata mens «den nordligste Deel fik N. 34 B til Storgaden».

For å få kartet til å stemme med terrenget måtte Borgen rive «en ældre Fløibygning som benyttedes til Bondestuer […] og med det samme bestemte jeg meg til bedre at bebygge 3 a, den indeholdt før kuns Handelsleiligheder». Det er altså Carl Borgen som har oppført huset som står ut mot Brugata.

Du kan selv se det gamle svalgangshuset hvis du går inn i bakgården gjennom Teddy’s Softbar, som har sine toaletter i indre gård (betal gjerne for en kaffe, da blir de glade).

Du kan lese mer om Brugata 3a i nyere tid på Lokalhistoriewiki. Byantikvaren har også atskillig informasjon på denne lenken.

-gb-

Stallene som lå i den innerste bakgården ble revet cirka 1930, til tross for fredningen. (Foto: OMP Væring 1890, Oslo museum)