Sommerlivet paa øerne udvikler sig.

Nu aabnes ogsaa Nakholmen og Blekøen.

Lindøya cirka 1925. Ukjent foto, Oslo museum.

Aftenposten 13.4. 1923: Som forleden nævnt har vedkommende storthingskomité nu bemyndiget departementet til at aabne ogsaa dele af Nakholmen og Blekøen for det sommerliv i form af hyttebebyggelse, som i det sidste har udviklet sig paa Lindøen, – samtlige disse tre Statens øer hører under Landbrugsdepartementet.

Postdirektør Sørhuus, Skogkontoret, fortæller os paa henvendelse, hvordan denne – for øvrig rent provisoriske – kolonisation er kommet under ordnede forhold.

Det begyndte med, at folk fra byen paa sine baadudflugter lagde til ved Lindøen og festede der, særlig om lørdagsafterne. Det førte med sig adskillig uorden, til dels ogsaa ødelæggelser.

Saa bestemte Statens skogkontor sig for at faa skik paa dette. Det fortjener jo at ses paa med velvillige øine, at folk fra overfyldte bystrøg om sommeren tyr ud til de herlige øer  forden, naar dertil er anledning. Men orden maa der være.

Saa blev der paa anmodning givet tilladelse til at opføre provisoriske huse derude. Man begyndte med telte. Det blev til lemmehuse. Nu er der gjennemgående nette og ordentlige havekolonihuse, – flytbare, thi naar frihavnen eller andre formaal kræver det, maa der straks viges.

Kjøbmand J. E. Erichsen i Grænsen, som er fast bosiddende paa Lindøen, har interesseret sig varmt for at faa dette i en ordentlig gjænge. Han har paa departementets vegne taget paa sig overopsynet derude og har udpegt de arealer, som særlig er skikket for kolonisation. Hyttebebyggelsen er ordnet i forskjellige «kvartaler», – et «hyttelag» faar sig anvist et bestemt område, og inden dette kan de da fordele tomterne efter eget tykke. Der betales 10 kroner aarlig i fæstepenge. Hvert kvartal har sin mand, som er ansvarlig for god skik og orden.

Fæstepengene gaar til det fælles bedste, til gravning efter vand, til ydre bekvemmeligheder og lignende. Fornylig var sundhedsmyndighederne fra Aker der og fandt forholdene uklanderlige.

Der er istandbragt ruteforbindelse med Vippetangen, fra tidlig om vaaren til sent paa høsten. Der er alt travl virksomhed paa øen af landliggerne.

Ca. 300 huse findes nu spredt ut over Lindøen. Adskillig over 1000 mennesker har sit sommertilhold der, mest vistnok folk fra byens østkant, arbeidere og haandverkere.

Om søndagene er jo belægget meget større. Lørdag aften kommer man i flokkevis, slaar telte op og overnatter. Visse, bestemte dele af øen er reserveret for denne mere tilfældige indkvartering. Der kan være søndage, hvor Lindøen tæller mere end 10,000 indvaanere.

Nogen uorden har dette store besøg ikke afstedkommet.

Der er endnu nogen plads til hyttebebyggelse disponibel. Men tomterne gaar raskt fra haanden.

Nu skal denne kolonisation altsaa økes med tillæg af visse omraader af Nakholmen og Blekøen. Paa Nakholmen er der en skydebane og paa Blekøen en af sygehusenes afdelinger. Disse indretning maa selvsagt isoleres fra hyttebebyggelsen.

En hel del liebhabere til hyttetomterne paa Nakholmen og Blekøen har alt meldt sig til Skogkontoret.