De sprukne gaarde.

Pilestrædet 45 B er livsfarlig og maa rømmes straks.

Aftenposten, 17.3. 1923: Som man vil erindre, fandt Kristiania kommune at maatte overtage de af sprækdannelserne verst medfarne gaarde  Welhavens gade, Hægdehaugsveien og Pilestrædet – 12 eiendomme i alt – for en kjøbesum af 647,000 kroner. Hvis processen med Holmenkolbanen skulde ende med, at der blev tilkjendt erstatning, skulde den gaa til dækning af kommunens udlæg, – hvis der bev erstatning udover kjøbesummen, skulde de tidligere gaardeiere faa dette overstigende beløb.

Det første, kommunen som eier af ruinerne maatte gjre, var at bevilge 150,000 kroner til rent foreløbige udbedringer, Hvorefter der blev nedsat en komité med murermester Singer som formand til at undersøge og afgive forslag om, hvad der videre maatte være at gjøre.

Komiteen har igaar tilskrevet bygningschefen, som er byens bygningspoliti, med anmodning om, at der straks maa blive beordret rømning af Pilestrædet 45 B i henhold til bestemmelsen i bygningslovens § 6 angaaende bygninger, som er en fare for den offentlige sikerhed. Det er komiteens opfatning, støttet ved udtallelser, indhentet fra sagkyndige konsulenter, at tilstanden for denne gaards vedkommende er kritisk nu, da man staar foran tæleløsningen. Der livsfarlig for mennesker at opholde sig der.

Gaarden er nærmest en fabrikbygning. Blant leieboerne er Johansen & Nielsens bogtrykkeri, Holm & Mejdells Eftf.s hattefabrik, Johnsen & Nielsens gips og cementstøberi, Norsk bølgepapfabrik.

Selvfølgelig er det i disse tider alt andet end behagelig at blive sat ud af sine lokaler. Husleienævnden har tilladt opsigelse. Men der er paaanket til ankenævnden. Bygningspolitiet har imidlertid lovens myndighed til at bryde igjennem alt dette og uden videre øieblikkelig stoppe bedrifterne, naar hensynet til faren for menneskeliv tilsiger det.

[…]

Hvad kommunen skal gjøre med de øvrige 11 sprukne gaarde, har komiteen endnu ikke taget endelig standpunkt til. Den ønsker først og fremst at høre, hvad boligdirektoratet mener. Dets udtalelse er æsket.

Komiteen har regnet ud, at hvis disse gaarde skal sætts i fuldgod stand igjen, vil det koste 946,000 kroner. Der maa ny fundamentering til. Og man maa gaa til en gjennemgribende indre istandsættelse. Samtlige gaarde er sopbefængt og i høi grad ødelagt.

Dermed vil disse indkjøbte 12 sprukne gaarde komme kommunen i 1,593,000 kroner.

Eter den eventuelle udbedring vil der kunne paaregnes en samlet leiendtægt af 93,723 kroner, hva der vil forrente 1,041,000 kroner. Det vil sige: Kommunen maa afskrive som tab 552,000 kroner, – hvis ikke processen om Undergrundsbanen skulde skaffe noget vederlag.

[…]