Omsorgen for de gamle.

Aftenposten, 28.10. 1922: Ovenfor hidsættes Harald Petersens tegning i fugleperspektiv af den gamleby ved Adamstuen, hvortil grundarbeidene nu er paabegyndt, og som forleden blev omtalt i «Aftenposten». Den store bygning i baggrunden tilvenstre er det nye kommunale pleiehjem.

De 6 smaahuse langs arealets sider er gamlehjemmet efter kolonisystemet, – i midten økonomibygningen.

Også paa Ilaløkken har man, som bekjendt, et gamlehjem efter det samme system. Det er beregnet paa gamle, som fremdeles kan stelle sig selv. De faar hver sin lille bekvemmelighed, hvor de i det længste fører sin egen husholdning. Naar alderdommen og skrøbeligheden begynder at tage overhaand, kan de faa middagsmad i økonomibygningen, hvor der indrettes en kafé. Og naar det bliver nødvendig, kan de her ogsaa faa frokost og aften.

I sygdomstilfælde, og naar alderdommen har gjort dem rent hjælpeløse, overføres de til kommunens pleiehjem, hvor der er indrettet 2 sygesale og 2 pleiesale.

I løbet af de sidste 10-12 aar er der oprettet 9 gamlehjem her i byen paa foranstaltning af menighedspleiernes fellesudvalg, foreningen «De gamles venner» og pastor Eugene Hanssen personlig, – han har for øvrig for gamlehjemssagen i det hele været den ihærdige forkjæmper og planlægger. Kommunen har rundhaandet støttet de private tiltag og har selv helt for egen regning bygget det prægtige store gamlehjem paa Lille Tøien, og tager nu, som nævnt, fat paa pleiehjemmet paa Adamstuen, ligesom et tredje kommunalt gamlehjem er planlagt paa Ilaløkken.

De 7 ved privat foranstaltning opførte hjem huser 330 gamle, kommunens hjem paa Lille Tøien 100 og det nye, som er under opførelse ved Adamstuen ligeledes 100. Kolonigamlehjemmet sammesteds vil byde paa plads for vel 50 gamle.

I alt er derved i løbet af de sidste 10-12 aar sørget for hus til ca. 600 gamle.