Loelv-tunnelen under Ekeberg nærmer sig sin fuldførelse.

Aftenposten, 5.9. 1922: Den store tunnel under Ekebergaasen, som skal føre Loelvens vand ud i Kristianiafjorden ved Kongshavn, nærmer sig nu sin fuldførelse, idet der nu bare gjenstaar ca. 100 meter af den ca. 1750 meter lange tunnel.

For Statsbanerne, som trænger pladsen i Loelvdalen til rangerstation og meget andet, har elven længe været en torn i øiet, og man havde mange projekter under overveielse, indtil man tilslut altsaa valgte at hugge knuden over ved at sende Loelven tvers gjennem Ekebergaasen.

Arbeidet blev paabegyndt i 1917 og selve tunnelboringen, som har været drevet fra tre steder (et tverslag og et indslag), har gaaet jevnt og sikker frem uden at man har været udsat for uforudsete hindringer af nogen art. Rigtignok har man truffet paa flere til dels ganske rige vandaarer – ja, et sted, omtrent ret under Sjømandssskolen (se kartskissen), traf man endog paa et ca. 15 meter bredt lerlag, ca 100 meter under overfladen – altsaa midt inde i selve graafjeldet.

[…]

Profilet af tunnelen er ganske imponerende – 28 kvadratmeter med ca. 4 pro mille fald nederst, og 17 kvadratmeter med ca. 9 pro mille fald øverst, og er beregnet paa at føre en vannmængde paa 60 kubikmeter pr. sekund. Rigtignok har aldrig – saavidt man ved – Loelven nogensinde havt en saa stor vandføring – den største vandføring, som er observeret under arbeidet med tunnelen, havde man forrige fredag, nemlig ca. 20 kubikmeter pr. sekund, og dens almindelige størrelse under flom er 12-14 kubikmeter pr. sekund. Men da elven siges tidligere at have været betydelig større, og da der ovenfor indtaget findes en del damanlæg, f.eks. ved Kværner, hvor et eventuelt brud af en dam vilde anrette store ødelæggelser nedover dalen, hvis ikke tunnelen magtede at tage alt vandet, blev tunneltversnittet valgt forholdsvis stort.

[…]

Naar Loelven nu forhaabentlig til næste aar engang skal ledes ind i sit nye leie under Ekeberg, vil dette selvfølgelig ogsaa have store forandringer til følge for gamlebyen Oslos udseende – for ikke at tale om den store sanitære betydning det vil have, at Loelven med sit skiddengraa kloakvand «forsvinder» fra jordens overflade.