Den grassate bilkjøring i Aker.

Og rampen i Husebyskogen.

Ukjent foto ca 1920-30, Oslo museum.

Akersposten, 25.8. 1922: I sidste herredsstyremøte fremkom gaardbruker cand. jur. Woxen, med en sterk kritik over den uforsvarlige automobilkjørsel, som foregaar paa Akers veie til fare for andre biler, kjøretøier og folk, foruten at veiene blir ødelagt – altsammen uten at der fra politiets side foretas noget. Naar Aker bevilger 235 000 kroner til sit politi, saa burde man ha garanti for at rampen kunde holdes mere i ave end tilfældet er her. Han foreslog at herredsstyret anmoder politiet om at faa sig forelagt opgave over hvor mange chauffører er anmeldt for ulovlig kjørsel og mulktert i 1922.

Ordføreren oplyste at han i anledning av meddelelserne om den maate rampen huserer i Husebyskogen hadde sat sig i forbindelse med politiet. Forholdet hadde til og med vakt opmerksomhet i justisdepartementet, som hadde avæsket politimesteren en forklaring.

Gram: Vaart politi er lite effektivt. Jeg kunde fortælle mange eksempler paa det. En nat ringte jeg til politiet for at faa væk en beruset spetakkelmaker, som holdt kvalm ute paa gaardspladsen. Politimanden bodde nogen hundrede meter borte, men det varte næsten to timer før han kom tilstede. Da jeg spurte om grunden til det, svarte han, at han ikke kunde gaa alene. Han hadde sikret sig assistanse av en reservebetjent, og da denne bodde paa Kampen hadde det tat tid! (Stor munterhet). Politimesteren bør faa sat en raket i etaten eller formandskapet bør sørge for at sætte raketten paa rette sted.

Kommunestyremedlem Hans Woxen, Oslo museum

Godseier Løvenskiold hadde ogsaa hat anledning til at iagtta den maate hvorpaa Akers politi optrær likeoverfor den grassate kjøring. Han hadde faat mange forespørsler om hvorfor politiet intet foretar likeoverfor den uforsvarlige automobilkjørsel. Ordføreren maa nu sørge for at der blir gjort noget i sakens anledning. At snakke til Akers politi er som at snakke til væggen.

Etter en del ydeligere debat blev Woxens forslag enstemmig vedtat.

I et intervju i et hovedstadsblad uttaler hr. Woxen blant andet:

– Jeg tok denne sak op i herredsstyret fordi jeg har indtryk av at politiet gjør lite eller intet for at faa endre paa den grassatkjøring som nu foregaar paa veiene i Aker. Maksimumshastigheten, 24 kilometer i timen, blir overtraadt i en maalestok som man vanskelig kan danne sig noget begrep om […]

Akers politi har – selvfølgelig! – et andet syn paa saken.

– Kritiken er ganske uberettiget, erklærer politiinspektøren i et intervju. Vi har øvet kontrol i vid utstrækning, og mulkteret i massevis, men det er selvfølgelig umulig at faa fat paa alle lovovertræderne blant de tusener som kjører gjennem Aker. De som kritiserer og sier vi intet gjør, har ikke den mindste rede paa, hvad de snakker om. Det samme gjælder forholdene i Husebyskogen. Det har aldrig været saa stille og bra i Husebyskogen som netop i sommer. Skriket om de natlige eksesser og lasaronleirene har intet reelt grundlag. Det er lutter opspind.