St. Hanshaugen.

Den gamle hyggelige restaurant i forynget og forbedret skikkelse.

St. Hanshaugen restaurant i 1907. (A.B. Wilse, Oslo musuem)

Morgenbladet, 31.5.1922: Helt siden Christiania kommune i 1857 kjøpte St. Hanshaugen har den hat en stadig vekslende skjæbne. Snart gjenstand for kommunens interesse og velvilje, hvad der har git sig utslag i forbedring og utsmykning, snart gjenstand for likegyldighet, halvveis hensunken i glemsel. Gjennem alle disse omskiftelser har imidlertid «Haugen staat der, og har den end stundom været glemt av autoriteterne, saa har den altid hat en høi stjerne hos en stor del av publikum, som trofast har nytt sommeraftenerne deroppe. – Men stundom har nok stjernen været noget fordunklet, for det har jo hændt at stedet baade parkmæssig og resaturationsmæssig har latt en del tilbake at ønske.

Nu er der imidlertid skedd et omslag, som sikkert vil knytte St. Hanshaugens gamle beundrere endda fastere til stedet og som dessuten vil skaffe det mangfoldige nye venner.

Ved et energisk samarbeide mellem de kommunale autoriteter, repræsentert ved parkutvalget og den nye restauratør, Hilfred Holte, har det nu nemlig lykkes at faa St. Hanshaugen op til et helt førsteklasses sted Formandskapet har bevilget en 70,000–80,000 kr. til forbedringer og hr. Holte har ofret en lignende sum og resultaterne er blit udmerket. For det første er der nu blit indrettet praktiske toiletter, en herlighet som stedet skam at si før har savnet, og dernæst er kjøkkenregionerne blit betydelig utvidet og modernisert med fryserum og alle moderne indretninger, saa de nu tilfredsstiller alle krav. Videre er hele den aapne sal i øverste restaurant, som før laa aapen for alle vinde blit lukket md store vinduer, saa at man nu kan sitte der lunt og godt i alslags veir – og dog uten at salen har mistet noget av sit lyse præg. Samme forbedring skal gjøres med verandaen paa nederste restaurant, den skal ogsaa indebygges.

Saa er der sørget for nyt service og god musik og i det hele tat er alt gjort for at gjøre stedet saa tiltrækkende som mulig. Og at resultatet er blit vellykket, fik vi et tydelig indtryk av igaar, da vi efter indbydelse besaa hele etablissementet fra nederst til øverst. Hr. Holte hadde invitert en række kommunale autoriteter med parkutvalgets formand redaktør Nils Vogt og borgermester Strøm i spidsen, fylkesmand Haakon Løken, førstefuldmægtig Knap, stortingsmand dr. Bang, Trondhjem, repræsentanter for pressen og en række private venner, alt i alt ca 50 personer til at beskue resultaterne av de sidste maaneders intense arbeide og efterpaa samledes man til en udmerket lunch, som gav de bedste løfter om at St. Hanshaugen vil bli et fremragende matsted. Ved kyllingen takket direktør Holte kommunen for det den hadde ofret til «Haugen»s forbedring. Han henvendte skaalen til borgermester Strøm, som svarte med at ønske hr. Holthe velkommen til Christiania og til St. Hanshaugen. Hans ry var gaat foran ham, saa man følte sig forvisset om, at St. Hanshaugens restaurant nu var i gode hænder. Parkutvalgets formand redaktør Nils Vogt holdt derpaa en halvt alvorlig halvt spøkende tale, hvori han fræmhevet, at det gjaldt at faa mere livsglæde og mindre surhet i denne by. Politi og andre autoriteter stillet sig ikke altid saa velvillig som de burde til dette. St. Hanshaugen egnet sig udmerket som et led i arbeidet for at gjøre byen lysere og muntrere, det var derfor parkutvalget hadde lagt saa megen interesse i denne sak. Redaktøren konkluderte med en skaal for Christiania.

[…]