Nye raadhusplaner.

Skyskraperalternativet i sterkt modificert utgave.

Det modifiserte skyskraperalternativet i 1922.

Social-Demokraten, 17.3.1922: Da raadhusplanen sidste gang var fremme i bystyret og blev godtat av dette, forelaa et nyt utkast fra arkitekterne Arneberg og Poulsen [sic]. Utkastet, det monstrøse skyskraperalternativ, blev sterkt kritisert og bokstavelig talt alle tok avstand fra det. Under bystyredebatten hævdet flere talere at de stemte for raadhuset under den uttykkelige forutsætning at skyskraperalternativet ikke under nogen omstændighet maatte bli lagt til grund for byens vordende raadhus.

Raadhusarkitekterne fremholdt at utkastet bare var en skisse, en tanke, som maatte bearbeides videre, som maatte gjennemgaa en kritisk vurderings- og avklaringsproces. Og saa har altsaa arkitekterne i disse aar arbeidet videre med de gigantiske raadhusplaner. Resultatet av dette arbeide foreligger nu.

Arkitekternes nye raadhusutkast gjør væsentlige forandringer i de oprindelige planer. De oprindelige planer forutsatte en sluttet bygningscarré med fire fløier om en aapen plads i midten – raadhusgaarden. De nye planer er en mellemting mellem det oprindelige utkast og skyskraperen. Det forutsætter en aapen firkant – tre fløier, hovedfløien mot syd, øst- og vestfløien, mens nordfløien er helt sløifet. Bygningsmasserne i hovedfløien blir atskillig mere end i det første utkast. Skyskraperen hadde 14 etager, hovedfløien efter det sidste utkast faar 8, mot 5 etager i det oprindelige utkast. Øst- og vestfløien blir lavere end hovedfløien.

Taarnet, som hadde en dominerende betydning i det oprindelige utkast, var i skyskraperalterativet redusert til ingenting. I det nye utkast kommer taarnideen frem igjen. Taarnet løfter sig høit og rankt over bygningsmasserne.

I det oprindelige utkast var bystyre og formandskapssalen placert i taarnopbygningen. Formandskapssalen placeres i taarnpartiets nedre etager.

[…]

Selskapet for Kristianias bys vel arrangerer i slutten av maaneden et møte, hvor raadhusarkitekterne vil redegjøre for planen, og derefter vil raadhuskomiteen la raadhustegningerne som de nu foreligger utstille, saa publikum selv kan faa danne sig et billede av de sidste raadhusplaner. Om disse blir de endelige er vel uvisst.

Les om de første utkastene her