Influenzaen og andre truende epidemier.

125 reservesenge til raadighed.

Bolteløkka særskole (Foto: Nasjonalbiblioteket)

Aftenposten, 12.1. 1922: I et møde, som nylig holdtes af sygehusudvalget, redegjorde stadsfysikus for de grunde, som talte for at øge sygehusmateriellet. Han anfører her bl.a. at saaledes som forholdene nu er i Europa og til dels i uden-europæiske havne, hvormed vi har forbindelse, vil vi kunne risikere naarsomhelst at faa indført kopper, exanthematisk typhus, kolera og pest.

Omend stadsfysikus mener, at man vil kunne begrænse omfanget af mulige epidemier, tør han ikke anse det udelukket, at der under de nuværende vanskelige boligforhold, med sterk overbefolkning af boligerne, vil kunne trænges en betydelig øget sygehusplads og betydelig øget sygehusmateriel. Jo mere heraf der haves til raadighed, desto hurtigere vil epidemierne kunne begrænses.

Udvalget henstillede, at der bevilges komiteen til modarbeidelse af arbeidsledighed blant kvinder et beløb paa 50,000 kroner til anskaffelse og oparbeidelse af sygemateriel til sygehusene. Den nævnte komité støtter denne tanke og anbefaler, at disse nyanskaffelser gjøres snarest mulig, for at arbeidsnøden kan blive afhjulpet.

Sygehusudvalget har videre søgt at bringe paa det rene, hvor meget material man kan gjøre regning paa hos militæretaten, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Kongens lasaretter.

I forening med de af Sanitetsforeningen til disposition stillede pladse vil sygehusene raade over 125 reservesenge.

Sygehusdirektøren gjør opmerksom paa, at vi nu staar foran en influenza-epidemi hvis omfang endnu ikke kan forudsiges. Stadsfysikus har meddelt direktøren, at skoleinspektøren er varslet om, at sundhedskommissionen muligens vil se sig nødsaget til at tage Bolteløkkens særskole-lokaler i brug til hjælpesygehus med en dags varsel.

[…]