Det vældige Snefald.

1000 Mand og 500 Heste i Arbeide.

Trikken på vei fra Torshov til Grünerløkka i 1901. Foto: Marthinius Skøien, Oslo museum.

Dagbladet, 27.12. 1901: Det Snefald, vi har havt nu i Juledagene, er vistnok omtrent enestaaende. Særlig maa det siges, at man ikke har mange Eksempler paa, at Sneen har faldt saa hurtigt. Det havde ikke sneet mange Timer Juledag, før det var omtrent ufremkommeligt i Gaderne. Sneen kom jo saa overraskende, og man var da midt i Helgen ikke forberedt paa sligt.

Juledagskveld maatte man derfor holde sig til de oparbeidede Render i Hovegaderne, hvor man med Nød og neppe kunde komme forbi hverandre. Der var nemlig ikke Tale om at vige til Siden, da der allevegne var meterhøie Hindringer. De Heste som var, blev optat i en Fart, og det var derfor ikke faa Familiefædre, som paa Kjælker maatte slæbe sine Barn hjem efter et Besøg hos en eller anden Slægtning.

Men anden Juledag tog man fat for Alvor. Man fik fat i Folk og Heste fra alle Kanter, og det var rent forbausende, hvad der i kort Tid blev udrettet. Rigtignok var Sneen meget løs, men den store Mængde gjorde dog Arbeidet meget besværligt. Vi saa igaar Formiddag oppe i Wergelandsveien en Sneplog som stod bommende fast, skjønt den var forspændt med 10 Heste. En Mængde Folk maatte da til for at skuffe den løs.

Sporvognene har klaret sig beundringsværdigt. Trafiken har vistnok været til dels hemmet noget, men den har ikke været standset. Alle Linjer er nu i Drift, naar undtages det øverste Stykke af Kristiania Sporveisselskabs Linje ved Sagene og den Del af Linjen i Dronningens Gade, som ligger mellem Toldbodgaden og Storgaden.

[…]

I dag Klokken 9 beskjæftigede Veivæsenet og Sporveisselskaberne til sammen 865 Mand og 420 Heste, men da de i Dagens Løb har tat ind Hjælp (især Hestehjælp), kan man vel gaa ud fra, at der i Eftermiddag var beskjæftiget 1000 Mand og 500 Heste med at skaffe Sne bort fra Gaderne. I de nærmeste dage vil Kommunen sandsynligvis faa en Udgift af 3 à 4000 Kroner pr. Dag til Snearbeide. Hertil kommer selvfølgelig Sporveisselskabernes, Gaardeiernes og andre Privates Udgifter. Snefaldet blir derfor vor By en dyr Fornøielse.

Man har hidtil lagt Hovedarbeidet paa de smale Gader, hvor der gaar Sporveie, men man har dog formaaet at holde selv Gaderne i de ydre Bydele farbare. Der er fra Veivæsenets Side udført et udmærket Stykke Arbeide, og Byens Borgere har væsentlig dem at takke for, at der er saa pas fremkommeligt, som det er.

Det Snefald, vi nu har havt, hører som sagt til de sjeldne, og da det sner fremdeles, turde der bli nok at gjøre en Tid udover, hvis der da ikke indtræffer Mildveir. Vi talte i dag med en gammel Kristianiaborger. Han sa, at kort før Jul i 1875 var der mer Sne end nu, men da havde det ogsaa sneet i 8 Dage. Han kunde imidlertid ikke erindre, at der paa saa kort Tid er faldt saa meg Sne, som denne gang.

[…]

Snørydding i kvadraturen 1901. Foto: OMP Væring, Oslo museum.