Spyling av gaterne.

Et interview med veichefen.

Sprøytebil anno 1920. Foto: Veisjef Johann C. Roshauw, Oslo museum

Morgenbladet, 14.3. 1921: Et par indsendere har i «Morgenbladet» git uttryk for et ønske om at byens gater maa bli spylet nu i vaartiden. Vi har i den anledning henvendt os til chefen for veivæsenet, under hvilket gaterenholdet for tiden sorterer. Veichefen uttaler følgende:

Vi kjender naturligvis godt til, at man i en del storbyer, navnlig Paris og Berlin, pleier at spyle gaterne med vand, og tanken har gjentagne gange været oppe til drøftelse her; men saken er ikke saa liketil som man skulde tro. Først og fremst er det et stort spørsmaal om byens kloaker er kapable til at motta de strømme av vand og smuds, som ved spylinge vilde fylde dem. Kloakvæsenet har herom uttalt, at man ikke er sikker paa dette, og at der ihvertfald er flere steder, hvor det ikke lar sig gjøre. Dernæst er ¾ av gaterne i Christiania by makadamisert og kan ikke spyles med vand uten at bli fuldstændig ødelagt. Av de brolagte gater kan man bare spyle den del, hvor brolægningen er sterkt fundamentert og utfuget med cement. Resten, f.eks. al smaastensbrolægning, hvor fugerne bare er fyldt med sand og singel, vilde man ødelægge, hvis man forsøkte at bruke vandslnger til rengjøringen. Det er altsaa bare den sterkest brolagte del, væsentlig det gamle centrum, hvorom der i tilfælde kunde bli tale. Og selv her er der ikke saa faa hindringer. At spyle gaterne med brandslager lar sig selvfølgelig vanskelig gjøre uten i høi grad at genere publikum, stillestaaende vogne o.s.v., og det er idetheletat et spørsmaal om det overhodet er mulig at freta spyling uten vende tilbake til natarbeide, hvad der jo efter de nu eksisterende tarifer med arbeiderne betinger 100 pct.s tillæg til utgifterne.

Videre foranlediger den masse gravninger, som saa sørgelig ødelægger vore gater, stadige synkninger, der naturligvis vil fyldes med vand, og paa grund herav yderligere utdypes og forværres.

Som De vil se er spørsmaalet adskillig vanskeligere her hos os end i Berlin og Paris, hvor de gater som spyles, aldeles overveiende er brolagt med asfalt eller træ, og hvor spylingen derfor kan foregaa med lethet og med udmerket virkning.

[…]