To tusen abonnenter har nu faaet det automatiske telefonapparat.

Et lidet kursus.

Telefonsentralen i Elisenbergveien. AB Wilse 1922, Oslo museum.

Aftenposten, 20.11. 1920: Mellem jul og nytaar haaber telefonvæsenet at kunne aabne den nye central Frogner (Vest) for drift. Til at begynde med vil 2000 abonnenter blive overført til denne central. Disse abonnenter har allerede faaet det automatiske apparat installeret, – det apparat hvortil man nærer saa store forventninger, det apparat, som skal spare en for saa mange ærgrelser og spare saa meget af ens tid.

Men paa den anden side, – det er ikke frit for at enkelte ser en ganske liden smule skeptisk paa automatapparatet. Det lader til at være adskillig mere indviklet end det gamle apparat. Ja, saa pas indviklet, at telefonanlægget har fundet det hensigtsmæssig at utgive en liden brochure med spørgsmaal og svar angaaende brugen af de automatiske apparater.

I Kristianias automatiske system er telefonistinden erstattet af et apparat, som kaldes «registret», heder det i brochuren. Den vedvarende summende lyd man kommer til at høre i telefonen naar man løfter den af gaffelen og fører den til øret, svarer til telefonistindens «ja» ved det gamle centralsystem. Dette signal betyder at «registret» er klar til at modtage ordren. Denne ordre gives i form af strømimpulser, som frembringes ved at man indstiller de forskjellige sifre paa skiven. «Registret» dirigerer atter en del maskiner – «vælgere» – saaledes at den første af disse opsøger det 10-tusen, i hvilket det numer ligger, den anden opsøger vedkommende tusen, den tredje hundredet og endelig den fjerde tieren og eneren. Af denne grund – og da det høieste telefonnumer i Kristiania skrives med 5 sifre, er man nødt til kun at bruge 5-sifrede numre.

Hvorledes foretager man saa en «opringning»? For eksempel nr. 41057.

Naar registersignalet høres, sæt da pegefingeren i hullet over tallet 4, drei skiven tilhøire indtil fingeren stopper mod stoppehagen i skivens underkant. Slip saa skiven og lad den løbe tilbage af sig selv. Naar den er kommet til ro, sæt fingeren i hullet over tallet 1 og gjentag samme manøvre. Paa samme maade med de øvrige sifre.

Vi hidsætter et par spørgsmaal og svar:

– Hvorfor skal jeg vente lidt med at foretage en ny opringning, naar jeg er færdig med en samtale – og hvor længe bør jeg vente?

– Der medgaar et ganske lidet tidsrum før maskinerne har brudt forbindelsen helt og kommet tilbage til hvilestilling. Nogen bestemt ventetid kan ikke opgives, men i den travle tid bør man helst lade maskinerne faa mindst 10 sekunders pause før man ringer op paa ny.

Et andet spørsgsmaal:

– Hvorfor maa jeg ikke lægge mikrotelefonen af, naar jeg ingen opringning vil have?

– Fordi De derved beslaglægger enkelte af centralens maskiner. Samtidig bruges der strøm til ingen nytte. Stationsmekanikerne vil øieblikkelig observere saadanne tilfælder, og de risikerer, at telefonen bliver afstengt.

Det ser næsten ud til, at man har valget mellem at faa sin telefon afstængt eller sin middagshvil ødelagt.

Og det er sikkert: I den første tid vil man nok stadig maatte sige og stadig maatte høre ordene: «Nei, det er feil». For det vil utvilsomt vare en stund inden man lærer at indstille apparatet ordentlig – og hvor ærgerlig! Man har ingen telefonistinde hverken at beklage sig over eller til.