Psykisk forskning.

Aftenposten 21.10. 1920: Norsk selskab for psykisk forskning har nedsat et udvalg, som modtager til undersøgelse saadanne meddelelser, som menes at kunne have interesse for selskabets arbeide. Dette udvalg har modtaget et fotografi, som er blevet optaget i sommer (juni!) paa St. Hanshaugen. Det var en dame med barnevogn, som blev fotograferet; et selskab paa flere personer overvar fotograferingen, siddende paa en bænk bag fotografen. Stor var alles overraskelse, da pladen blev fremkaldt, og der ude paa siden af billedet saaes en mand, som aabenbart netop havde passeret mellem fotografen og damen. Alle er fuldt overbevist om, at ingen er passeret. De paagjældende har derfor ment, at der her kunde være tale om et af de tilfælde, som undertiden omtales, hvor der paa fotografier har vist sig billeder af afdøde personer.

De, som har faaet fotografiet til undersøgelse, er vel mest tilbøielig til at antage, at det virkelig er en mand, som har gaaet forbi, uden at nogen af de paagjældende har bemerket det. I saa fald er det et meget lærerigt eksempel paa, hvor vanskelig det er at gjøre slige  iagttagelser. Men man bør jo aldrig gaa til disse undersøgelser med forudfattede meninger. Skulde det kunne godtgjøres, at der ikke er gaaet nogen forbi, vilde man jo have et overordentlig interessant fenomen for sig. Vanskeligheden ligger jo imidlertid i at faa fastslaaet, hvad der virkelig er skeet. «Aftenposten» har lovet at forsøge, om en offentliggjørelse af billedet skulde kunde bringe klarhed. Desværre er fotografiet noget mørkt, og man ser den paagjældende temmelig bagfra. Dog maa det formodes, at han selv eller nogen af hans paarørende tiltrods herfor vilde kunne gjenkjende billedet. I betragtning af den store interesse, som identificeringen af den pågjældende herre og i det hele klargjørelsen af dette har, opfordres herved «Aftenposten»s læsere til at være medarbeidere i dette spørgsmaal. Det skulde være merkelig, om ingen af «Aftenposten»s mange læsere skulde kjende ham. I tilfælde af, at nogen mener at kunne give oplysninger, bedes saadanne sendt til selskabets sekretær, fru Ingeborg Berg, Pilestrædet 63, Kristiania. Da eventuelle meddelelser maaske kunde blive tilbageholdt paa grund af frygt for offentliggjørelse af navne, tilføies, at saadan ikke vil finde sted.