7 meters udvidelse af Karl Johan mellem Øvre Slotsgade og Kongens gade.

Karl Johans gate 15 og 17 i 1946. Foto: Ukjent, Byarkivet.

Aftenposten, 5.10. 1920: Karl Johan mellem Jernbanetorvet og Dronningens gade er besluttet reguleret i 20 meters bredde. Efter denne gaderegulering er, som bekjendt, hjørnegaarden til Torvet, Karl Johans gade 1, opført. Nr 3 stikker fremdeles ud i gaden med en bred gavl, – de bestræbelser, som saavel fra kommunen som fra privates side har været gjort for at faa nybygning efter 20-meter-linjen ført videre opover, har hidtil været resultatløs. Men før eller senere vil ganske vist hele Karl Johanspartiet mellem Torvet og Dronningensgade komme i støbeskeen. Og man faar en bred gademunding.

Karl Johan mellem Akersgaden og Øvre Slotsgade er ligeledes besluttet reguleret i 20 meters bredde.

Foto: Atelier Rude 1970, Oslo museum

Saa blev spørgsmaalet om at fortsætte denne regulering i gadens videre løb aktuelt ved, at konditor Møllhausen anmeldte til bygningsmyndighederne paabygning af sin gaard, Karl Johan 17, til 5 etagers høide, – der er bl.a. planlagt et helt moderne bager- og konditor-etablissement, med en stor serveringssal efter udenlandsk mønster, med gallerier etc. Planens gjennemførelse forudsætter omfattende fundamenteringsarbeider.

Det er klart, at en saadan nybygning paa grundlag af den nuværende gaderegulering praktisk talt vil fastslaa Karl Johans gadebredde for strøget nedenfor Slotsgaden, – den bliver da urokkelig.

Reguleringschefen er imidlertid brændende overbevist om, at Karl Johan i hele sit løb maa sikres 20 meters bredde, reguleringsmæssig, – med tiden altsaa, efterhvert som nybygningsprosjekter melder sig. Ulempen ved, at der i ventetiden bliver «hak» i bebyggelsen faar man tage. Karl Johan er og vil end mere blive – fremholder han – byens pulsaare, automobilernes og den øvrige voksende trafiks og samtidige et af forretningslivets hovedgader, dagen frem til den vordende central-banestation. Den kan ikke for tid og evighed paa sit travleste parti holdes som nu i kun 13 meters bredde, – siger reguleringschefen.

[…]