Kristiania og Aker maa slaas sammen!

Av de to kommuners 305 000 innbyggere er de 300 000 ifølge sit erhverv knyttet til byen.

AKer kommune rakk å bygge rådhus i Trondheimsveien 5 før kommunesammenslåingen. Foto: Chris Nyborg, Lokalhistoriewiki

Dagbladet, 8.4. 1920: Den i 1916 nedsatte byutvidelseskomité, som bestaar av redaktør Jeppesen (formann), direktør Meinich, advokat Hieronymus Heyerdahl, advokat Gustav Heiberg, advokat Stang Lund og bestyrer Sverre Iversen, har nu avgitt sin innstilling. Denne – som er enstemmig – munner ut i følgende uttalelse:

[…]

Den riktige og for begge kommuners heldigste løsning av alle vanskeligheter vil, efter komiteens mening, være, at begge kommuner slaaes sammen til en bykommune.

Komiteen foreslaar, at formannskapet innbyr bystyret til aa avgi uttalelse overensstemmmende hermed, og at saken sendes statsmyndighetene med en inntrengende henstilling om aa fremme saken med størst mulig hurtighet paa anførte grunnlag.

[…]

Denne uttalelse vil vinne almindelig tilslutning her i byen. Vi har nu saa lenge lidt under den mest fortvilede mangel paa plass til den aller nødvendigste byggevirksomhet – ikke alene er byens borgere i flokk og følge flyttet ut til nabokommunene, men vi lever endog under de abnorme forhold, at byen selv har maattet bygge paa Akers grunn for aa skaffe sine egne innbyggere tak over hodet.

[…]

Nu staar vi altsaa slik at der atter har vokset op en rekke «forsteder» i utkanten av Aker og tett inn under byen. Men disse forstedene er ikke fattige smaafolkstrøk som landkommunen gjerne vil bli kvitt, det er smaa herligheter den holder paa med nebb og klør. Og nu da byen – simpelthen fordi dens grenser er sprengt og ikke fordi den vil lukrere paa landkommunens bekostning – har forsøkt aa faa den nødvendige plaa til de automatiske utvidelser er disse forsøk møtt med steil motstand.

[…]

Få et varsel på epost når det kommer nye hovedsaker på Oslohistorie.no - cirka en gang i måneden.
(Det hender at mailene går i spamfilteret. For å unngå det, kan du legge til info @ oslohistorie.no i kontaktregisteret ditt)