Stor nedgang av fødsler i Kristiania.

Et fall paa 11,5 procent fra 1918.

Barnevogn i Skovveien 1920. Ukjent foto, Oslo museum.

Dagbladet, 6.1. 1920: Antallet av levendefødte barn i Kristiania i forrige aar var 4615, hvorav 2409 gutter og 2206 piker.

Dette er en meget betydelig nedgang sammenlignet med fødselsantallet i 1918, nemlig ca. 600 eller omkring 11½ procent. I aaret 1899 naadde antallet av fødte sin største høide her i byen, nemlig 8286; siden har der vært nedgang med et litet tilbakeslag i enkelte aar. Den nedadgaaende bevegelse sees av denne opstilling:

                                            Fødsler

                                            I alt                  pr. 1000 innb

1899                                      8286                     37,02

1901                                      7914                      34,97

1905                                      6163                      27,44

1910                                      5784                      23,89

1914                                      5748                      22,90

1915                                      5473                      21,65

1916                                      5303                      20,72

1917                                      5278                      20,50

1918 (foreløbige tall)         5225                      20,13

1919 ( — «—)                      4615                      18,00

 

Naar nedgangen i fjor var saa stor, tør det for en del skyldes den skjerpede bolignød. Man maa tilbake til aaret 1884 for at finne et saa lavt antall fødsler, da var det 4444, men i 184 var innbyggerantallet kun 125 846, mens det pr. 1. februar i fjor var 285 615 og i 1918 enda litt større, nemlig 259 627, folkemengden gikk ned fra tellingen i 1918 til den i 1919.

Ser man hen til folkemengden har neppe antallet av fødsler vært saa lavt i forhold til folkemengden i noget tidligere aar som i fjor. Antallet av dødfødte var i forrige aar 185. av samtlige levendefødte var 596 eller ca. 13 procent illegitime.

Antalet av døde i Kristiana i forrige aar var 3110, hvorav 1475 mannkjønn og 1635 kvinnekjønn. I 1918 var antallet, sansynligvis paa grunn av spanskesyken, betydelig større, nemlig 3872, i 1917 – 3054 og i 1916 – 3317.

[…]