Gasverket.

Gasverkkomitéens flertal anbefaler Filipstad som tomt.

Aftenpostens egen illustrasjon

Aftenposten, 22.11. 1919: […] Som man vil erindre, anbefalede den af udenlandske og indenlandske sagkyndige nedsatte commission at man i stedet for Sjølyst valgte Filipstad som gasverkstomt. Gasverkskomiteen har da ogsaa særlig arbeidet med dette alternativ. Og komiteens flertal indstiller paa, at det nye gasverk lægges ved Filipstad.

Under hensyn til, at et Filipstad-gasverk unegtelig vil komme adskillig iveien for vigtige trafikinteresser, – havne- og jernbane-trafik, – har komiteen arbeidet ogsaa med et andet tomte-alternativ, gaaende ud paa, at det nye gasværk lægges paa Paulsen-tomterne og paa opfyldninger i Osl havn udenfor disse. Som bekjendt er den planlagte fiskehal tænkt lagt her. Den maatte da i tilfælde flyttes ud til siden, f. eks. længere indover Bispebryggen. Et gasverk med kul- og kokstransport klods op ad en ferskfiskhal er jo imidlertid ikke netop det heldigste naboskab. Og det kan ogsaa reises andre, vegtige indvendinger mod gasverk i Oslo.

Fra komiteen gaar sagen til havnestyre og formandskab. Behandlingen vil blive paaskyndet for om mulig at faa spørgsmaalet om tomt for det nye gasverk definitivt afgjort af bystyret iaar. Derefter vil da planlægningen og opførelsen af gasverket paa den tomt, som maatte blive valgt, snarest paabegyndes. Vælges Filipstad, vil det tage 3 a 4 aar at bygge anlægget færdig.

[…]

Les om den gangen da Sjølyst skulle bli havneby