En brysom husvert.

Leieboerne faar ikke være i fred.

Foto: Jan-Tore Egge, Wikimedia [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Social-Demokraten, 12.11. 1919: Eieren av Sannergaten 15, en hr. Christian Jakobsen, maa efter hvad vi erfarer være en meget brysom og kranglevoren husvert at ha med at gjøre. Den almindelige mening blant os leieboere er ialfald den ting at forholdene neppe kan bli slemmere, fortæller man os. Jakobsen har eiet gaarden 1 aar og har søkt et par gange om tilladelse til at lægge paa husleien. Han har ogsaa faat lov til at ta noget mere, men ikke saa meget som han har bedt om. Formodentlig er dette aarsaken til hans slette humør. Han vil nemlig ha flere leieboere væk fra gaarden og eksisterte der saasandt ikke en husleienævnd vilde mange av gaardens leieboere nu ha staat uten tak over hodet. Han har ogsaa for vane at sende sine leieboere lange skrivelser, hvor han beklager sig over familien eller dens enkelte medlemmer og konkluderer altid med at de bør se sig om efter anden leilighet. Til en leieboer skrev han saaledes bl.a.: Se at flyt til de kommunale gaarde, det skulde være mig til stor glæde. De bør søke hus før jo heller for De er en av de første som skal ut, saa fort jeg faa anledning.

Til en anden leieboer skriver han: Der har jo bodd leieboere i gaarden i baade 10 og 15 aar og det er omtrent umulig at faa dem ut. Jeg skulde bli meget fornøidd om De vilde flytte snarest mulig for De er en av de første som skal ut saa fort jeg faar ordnet saken. Naar vil De flytte godvillig?

Lignende brever har flere av leieboerne faat. Og det er forstaaelig at de blir utaalmodig over disse stadige skrivelser og den behandling de for øvrig blir tildel i gaarden.

Husleienævnden bør ha ham i venlig erindring.