Turnhallen er sprængt.

327 mand paa linjen sidste turnaften.

Turnhallen i 1902. Foto: A. B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 8.11. 1919: Turnhallen er sprængt! Igaar var der 327 mand paa linjen paa turnpartiet, og i dag har sekretæren maattet sige stop til nye indmeldelser.

Budskabet er paa samme tid baade glædelig og beklagelig. Glædelig, fordi det viser at Kristiania paa nogen aar er blevet en by, hvor indbyggerne sætter sin ære i at holde sin krop sund og frisk ved daglig motion og  idrætsøvelse, beklagelig, fordi det indebærer en fare for, at dette sunde liv oppe i Turnhallen før arbeidet om morgenen og efter dagens stræv om aftenen trues med at kvæles, netop som det er i sin friskeste vekst.

Turnhallen oppe i St. Olavs gade er ikke gammel. Den blev bygget stor, for stor syntes mange, og vi ved, hvilket enormt krafttag det blev for Kristiania turnforening. I dag meldes de store haller at være for smaa. Unge og ældre mænd maa vises væk, naar de kommer med sin ansøgning, og andre forlader partierne, da de mener, det bliver for trangt om pladsen deroppe.

Et par tal fortæller meget. Det største parti, turnpartiet, det parti, hvor den begyndende turner hører hjemme, tæller i øieblikket 1036 aktive turnere. I fjor havde det 800 medlemmmer. Foreningen selv passerer i disse dage 3500-tallet, en effektiv stigning paa 1000 medlemmer.

Vi har forhørt os hos foreningens formand, hr. Osc. W. Bye, og sekretæren, hr. Carl Pedersen, om disse forhold, og herrerne fortæller, at udvidelsesplaner længe har været under overveielse i bestyrelsen, men at økonomiske vanskeligheder stadig skyver dem tilbage. Bestyrelsen har imidlertid ladet en arkitekt udarbeide plan til indredning af garderober i kjelderen, for paa denne maade bedre at faa udnytte salene. Det turnende parti er nu henvist til 3 forskjellige steder for sin omklædning, af hvilket dog bare det ene, hovedgarderoben, kan siges at tilfredsstille sanitære hensyn. Ved at faa udnyttet kjelderen paa den af arkitekten antydede maade vil foreningen være bragt ud af øieblikkets knibe. Den nylig foretagne oprettelse af filialer har ikke bidraget til at aflaste søgningen til hovedhalllen, men bare bragt nye medlemmmer til foreningen.

Kristiania turnforening har i disse dage sterkere end andre faaet føle prisstigningen paa alle omraader. Brændsel, rengjøring og reparationer sluger enorme summer. Foreningen har derfor besluttet at gaa til kommunen om bidrag i denne sag, og den henvender sig sikkert ikke forgjæves. Her gjælder det den bredeste af alle idrætter, og idrætten, som passer for alle aldere, for barn saavelsom for ungdom og alderdom.