Undergrundsbanen.

Løsning av Endestationspørsmaalet?

Stortorvet 1912, foto A.B. Wilse, Byarkivet.

Morgenposten/Middagsavisen, 25.9. 1919: For en Tid siden blev der som bekjendt nedsat en Komite, med Repræsentanter for Kristiania og Aker, for at arbeide videre med Resultatet av den store Sporveiskonkurrance i fjor for Akersdalens fremtidige Forstadsbane- og Sporveisnet. Direktør Darre-Jenssen har vært engagert til i Detalj at utarbeide og utforme Planerne.

Komiteens Indstilling vil foreligge trykt i den nærmeste Fremtid.

I det store og hele slutter Indstillingen sig til Direktør Barths med 1ste Præmie belønnede Utkast. Utkastet – «Kristianiadalens Pulsaarer» – er der tidligere gjentagne Ganger gjort rede for. Hovedidéen er, at en Række Forstadsbaner straaleformig føres i Tunneller gjennem den indre By til Stortorvet, hvor der indrettes en underjordisk Centralbanegaard.

Den naabegyndte Tunnelbane fra Majorstuen skaffes da, efter Komiteens Indstilling, Endestation i Overensstemmelse med den for alle Fremtidsbaner gjældende Plan: Pasa Stortorvet io en under Torvet uthulet stor Hal.

Som en Mellemstation nede i Byen anbefales en Undergrundsstation ved Eidsvolds Plads.

Dette falder sammen med Sporveisselskapets tidligere Forslag. Tunnelen føres mellem Nationaltheatret og Karl Johan, under Studenterlunden, paa Nordsiden av Wergelandsmonumentet, – her er ingen større Trær som kan skades. Fra Stationen under Eidsvolds Plads kan Tunnellen tænkes ført op Lille Grænsegate og ned Grænsen til Stortorvet. Det vil isaafald gaa gjennem Fjeld hele Veien, – hvad der skulde være en Betryggelse.

[…]