Et uhyggelig arbeide.

Den gamle kolerakirkegaard gjennemgraves.

Social-Demokraten, 1.9.1919: Under den store koleraepidemi i 1830-aarene blev den nuværende gasverkstomt benyttet som kolerakirkegaard, og flere hundre lik blev nedgravet her. Efterhvert som tiden gik, holdt industrien sit indtog over de dødes grave og det hændte tit og ofte under grundarbeider og gravninger, at man støtte paa lik i mer eller mindre forraadnet tilstand.

Nu skal gasverket lægge en kloakledning et par hundrede meter bortover tomten fra elven og forbi det store gasometer og grøften skjærer tvers igjennem en lang række likkister. For at komme frem maa arbeiderne hugge sig gjennem kisterne, som er ganske godt konserverte i den lerholdige jord. Likene, eller rettere sagt resterne av likene, er ogsaa til dels godt konserverte. I flere kister har arbeiderne fundet hjerneskaller med baade haar og skjeg, for kvinders vedkommende med lange haarfletter aldeles uberørt av tidens tand.

Man kan tænke sig hvilket uappetitlig arbeide det er at staa nede i disse 4 meter dype grøfter og grave sig gjennem disse gamle koleralik. Kisterne er for fleres vedkommende ikke brutt sammen, men staar like hele og er i aarenes løp blit fyldt med vand. I samme øieblik øksen trænger gjennem staar likvandet som en fos utover og brer en rædselsfuld stank ned gjennem grøften.

Da koleraen kom til Enerhaugen

Vi tok en tur ditned og saa paa dette uhyggelige arbeide igaar.

Arbeiderne maa spjælke op grøften med forstøtninger efterhvert som de graver sig ned, for at ikke det hele skal rase sammen og begrave dem. Bare grøftegravingen er livsfarlig og hertil kommer det uappetitlige ved arbiedet.

– Dette må være fælt arbeide, sa vi til en av arbeiderne.

– Det er det største grisearbeide jeg har hat, og jeg har været med paa litt av hvert, svarte han. Ja, vi gaar bokstavelig og traakker i lik. Her kan de se, hele veien bortover stikker kisterne frem gjennem blaalomsen.

Og langs væggene i grøften stak likkister og knokler frem av leren som en kam av træbiter og benstumper.

– Hvorledes klarer dere at holde ut i denne stanken?

– Det er fælt mange ganger, især med en gang vi bryter hul paa en kiste, og vi maa holde os for næsen. Vi har faat en krukke klorkalk, som vi strør paa, men efterhvert som vi graver os frem, skuffer vi jo ogsaa klorkalken bort og da lugter det like fælt. De kan tro appetitten er ikke rar, naar vi kommer hjem fra dette arbeide!

– De tjener vel godt paa en slik job?

– Hvad vilde De ha for at staa her i grøften?

– Huf – ja, maatte jeg krype ned i det griseriet, saa blev det ikke litet.

– Vi tjener 120 kroner uken paa akkord her.

– Ikke mer? For en slik job vilde et par hundre være litet, synes jeg. Jeg tror knapt nogen vil misunde dere dette arbeide her.

*
– Har De faat melding om disse likfund? spurte vi stadsfysikus Bentzen.
– Ja, jeg har bedt gasverket melde det til kirkevergen, saa de kunde bli bragt bort og begravet.

– Det er jo koleralik, de har funnet dernede. Er det ikke sundhetsskadelig at grave disse op?

– Nei, det er ingen fare – ialfald ikke for kolera – kolerabacillerne dør let, og disse likene er jo snart hundre aar gamle. De er fra koleratiden i 30-aarene.

Her kan du lese om koleraepidemien i 1833