Børsens 100-aarsjubileum i dag.

Tegningen er fra Tidens Tegn. Kongen litt til venstre i bildet.

Dagbladet, 25.4.1919: Festen i anledning av Børsens hundreaarsjubilæum i dag fikk det smukkeste forløp. Børsbygningen var baade utvendig og innvendig dekorert med flagg og grønt i antikk stil og dannet en vakker ramme om festlighetene. Tilstede var ca. 500 innbudne deriblandt kongen, repræsentanter fra regjeringen, kommunen etc.

Nationalteatrets orkester intonerte med Svendsens Festpolonaise som straks bragte deltagerne i feststemning. Deretter læste skuespiller David Knudsen op forfatteren M.B. Landstads prolog.

Prologen berettet jevnt og likefremt, uten nogen faretruende høi digterisk flugt, om hvordan Kristiania børs blev til, ved at norske kjøbmannssønner tok med sig eksemplet hjem ute fra verden, den bragte en hyldest til dem, som har baaret børsen frem gjennem tiderne, og endte med aa uttale «børsens varme takk til fedrelandet.»

Formannen i Børs- og Handelskomiteen, hr. grosserer Alf Bjercke, hollt festtalen:

Taleren gjengav i grunntræk Kristiannia børs’ historie, fra den blev aapnet 15. april 1819 til vore dager.

[…]

Efter talen rettet hr. Bjercke paa Børs- og Handelskomiteens vegne en varm og anerkjennende takk til børskommissæren, hr. Reidar Due for hans fortjenstfulde ledelse av Kristiania børs de senere aar. Forsamlingen gav sin tilslutning ved aa reise sig.

[…]

Grosserer Bjercke takket paa Børs- og Handelskomiteens vegne for de mange hilsener hvorefter festen fortsattes med musikk av Nationalteatrets orkester og sang av Handelsstandens sangforening.