Handelsbygningen ved Drammensveien.

Middagsavisen, 27.3.1919: Der er 2 Kjæmpebygninger her i Byen, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Den ene – Havnelageret – har vi tidligere omtalt, den anden, Handelsbygningen, bringer vi i dag et Par Tegninger av.

Den vældige Bygning har Facade til 3 Gater, Cort Adelersgate, Drammensveien og Parkveien. Den blir paa 6 Etager, og det bebyggede Areal utgjør ca. 1800 Kvm. – en anselig Tomt. Reisningen av Bygningen er gaat med ren amerikansk Fart. I fjor ved disse Tider begyndte Gravningen paa Tomten, og i Juni Maaned begyndte Arbeidet med selve Bygverket, Støpningen. Hele Bygningen, Vægger, Tak og Gulver i Etagerne, ja endog hele Taket er nemlig støpt i Beton, hvad man tydelig kan se av Billedet fra 6te Etage. Nu er man langt paa Vei med baade indredningsarbeiderne og Pudsen, og hvis den truende Streik undgaaes, lover Murmesteren at Arbeidet vil være avsluttet i September. Men kommer Streiken, er det ikke godt at si, naar «Handelsbygningen» kan tas i Bruk.

Bygningen blir som nævnt i 6 Etager. I første blir der Plads for en stor Café ut mot Drammensveien, mens Resten av Pladsen blir optat av Forretningslokaler. Her skal f.Eks. Lies Guldsmedforretning og Sørensen & Balchens Automobilforretning holde til. I 2den Etage blir der Klublokaler. Her faar den skandinaviske Klub, «Nordiske Selskap», som har over 2000 Medlemmer, sine Lokaler i næsten hele Etagen. I 3die Etage skal Læger og Tandlæger installeres i østre Fløi, i Resten av Etagen blir Hotel med 50 Værelser. Det vil sikkert hjælpe bra paa Hotelnøden. I de øvrige Etager blir der saa Kontorer, i 6te skal dessuten Statens Kunstakademi faa sine Atelierer.

Handelsbygningen er som bekjendt bygget av et Interessentskap, idet Leierne har sat ind i Aktiekapitalen et Beløp svarende til Størrelsen av de Lokaler de faar.

Om ikke lang Tid kan vi saaledes glæde os ved en stor og vakkker Bygning paa Vestkanten, og naar saa Lysverkernes nye Bygning ved Solli blir færdig, vil Strøket her helt ha skiftet Utseende. De skjæmmende Tomters Tid er forbi. Storbyen har igjen rakt en Fangarm ut.

Foto: A.B. Wilse, 1918. Oslo museum.