Bjergbane til Ekeberg haveby.

Aftenposten, 20.3.1919: Et andragende fra a/s Ekebergbanen om anlæg og drift af en dobbeltsporet, elektrisk drevet kabelbane fra Konows gade 1B til toppen af Ekebergplateauet blev som nævnt af formandskabet igaaraftes oversændt sporveiskomiteen.

Veichefen udtaler, at banen ligger vel til rette i terrænet, fornødne fundamenter og forankringer lader sig overalt meget let anordne paa fuldt betryggende maade. Banen er forudsat anlagt med særskilt enkeltspor for persontrafik, begge med afvigerspor paa midten.

[…]

Og med sigte paa en eventuel snarlig bebyggelse af Ekebergplateauet vil det være heldig for kommunen allerede fra første stund at overtage taugbanens anlæg og drift, idet et privat selskab bl.a. af hensyn til foretagendets rentabilitet ikke kan forudsættes i samme grad som kommunen at tilgodese trafikanternes interesser.

Veichefen antager, at der ikke skulde være noget væsentlig til hinder for, at Aker og Kristiania kommuner i fælleskab paatager sig paatager sig planlæggelsen og udførelsen af selve anlægget. […]

Boligdirektøren har udtalt, at et anlæg som dette vil være i høi grad ønskelig, da der vanskelig vil kunne igangsættes en rationel bebyggelse af Ekebergplateauet, med mindre der forinden er anlagt en bane for varetransporten. Om byggevirksomheden paa Ekeberg bliver sat i gang i stor stil, vil banen kræves helt og holdent til materialtransporten.

Ekebergbanens direktion oplyser i sit koncessionsandragende, at den projekterede bane vil kunne befordre 700-800 personer og 20 kjøretøier i timen hver vei eller f.eks. paa søndage ca. 1800 personer hver vei pr. time. Anlægsomkostningerne er beregnet til ca. 800,000 kroner.