Tre nye græsbaner planlagt.

Ved Slemdal, i Kirkeveien og paa Frogner.

Frogner stadion 1920. Ukjent foto, Oslo museum.

Tidens Tegn, 26.2. 1919: […] Vor første græsbane i fjor mellem Slemdal og Smestad vil iaar bli betydelig forbedret. Der vil paa østre langside bli bygget en helt ny tribune med rum for omkring 6,000 personer. Her blir det bare staaplasser; tribunen paa vestsiden vil bli forandret, saa der bare blir sitteplasser, antagelig ogsaa for en 6,000 personer. Fotballforbundet har ydet et laan paa 20,000 kroner til disse byggearbeider.

Den populære klub «Lyn» forbereder sin egen græsbane like ved Slemdal. Underhandlinger paagaar og Akers komune ventes at ville stille sig velvillig. Man har vistnok ogsaa haab om at faa en større del av den pengegave, som er skjænket til anlæg av idrætsplass deroppe.

Et tredje græsbaneanlæg forberedes av «Frigg», som la et godt økonomisk grundlag for den ved sin vellykkede cabaret i Idrættens hus forleden aar. «Frigg» har utset en tomt i Kirkeveien mellem Majorstuen og Vestre Akers kirke.

Endelig har vi den græsbane, som Kristiania kommune har forpligtelse til at gi byens sportsungdom. Den er like nødvendig om de ovennævnte baner blir anlagt. Den maa selvfølgelig bli den første, største og beste. Faar vi olympiske leke i Kristiania i 1924, som der vistnok er haab om, saa maa det bli paa byens græsbane, at nationerne skal kjæmpe om verdensmesterskapet i fotball. Plassen er allerede utset. Den skal ligge der, sangerhallen laa i utstillingsaaret. Saasnart statens lagerbygninger paa Frogner fjernes, maa arbeidet begynde.