Det Kristiania som vokser.

Bondejordet på Frogner, ca 1907-08, omtrent der Eilert Sundts gate kommer ned og krysser Gyldenløves gate nå. Fra Marie Østende Jørstads skolehage. (Håndkolorert foto: A.B. Wilse, Teknisk museum)

Middagsavisen, 24.1. 1919: Det er sagt saa mange Gange, at der knapt findes en By i hele Europa i hvis Gater der graves mere i end netop i Kristianias. Men muligens skyldes denne Paastand vor egen Uvidenhet om, at vor By er langt paa Vei til at bli en Storby. Og det er jo soleklart, at man i en større By maa grave mere end i en mindre. Byen vokser saa hurtig, at den vokser os over Hodet, vi greier ikke at følge med i alle de smaa og store og nye Reguleringer. Overgangen er for brat, vi vedblir med at være Smaabyfolk, mens Byen blir en Storby. Og derfor forbauses vi over denne uhørte Iver naar det gjælder at lave Gaterne om til Skyttergrave, rasere Parker og flytte Trær.

Dog er det ikke bare den indre By som vokser fra Dag til Dag og som vinder i estetisk Henseeende, Byens gamle Grænser begynder ogsaa at sprænges, snart rækker vor Havn med Kaier og Brygger helt ut til Kongshavn Bad, og nye Projekter kan fortælle os om, at muligens blir hele Frognerkilen fyldt av moderne Kaianlæg. Ogsaa ved Tøien og Grefsen er der i den senere Aar foregaat store og omfattende Forandringer. Det ser jo den bedst, som ikke til daglig vanker deroppe, men som bare fra Aar til andet avlægger denne Del av Byen en Visit.

Vi bringer i dag et Par Snapshots fra Byens Vestkant.

For ca. 1 ½ Aar siden begyndte man at sænke den nederste Del av Eilert Sundts Gate, fordi Gaten derved skulde faa en nogenlunde rimelig Helding i Forhold til den projekterte Gate over Bondejordet og dermed etablere en ny og forhaabentlig behagelig Forbindelse mellem Briskeby og Frogner. Sænkningen var ganske betydelig og den populært kaldet «Hækta» er nu saa godt som fuldstendig forsvundet. Arbeidet er her paa det nærmeste fuldbragt, og de brede Fortauge og omkringliggende Villaers nye, høie Grundmure gir et ganske godt Begrep om den Forvandling, som er foregaat. Folk som før hadde en ubehagelig Fornæmmelse av at bo i første Etage og stadig bli set ind til av Forbipasserende, triumferer nu høit over Gaten og lever i den lykkelige Indbildning, at de bor i anden Etage.

Nu fortsætter Arbeidet for fuld Kraft i Harbitz Gate som ogsaa skal sænkes i Flugt med Eilert Sundts Gate. Fjeldet er haardt at arbeide i og Mineskuddene drønner hele Dagen. – Det er næsten som Krig, sier en ung Husmor til os.

Fredrik Stangs Gates Forlængelse er nu paa det nærmeste færdig. Den virker meget imponerende med sin Bredde, Længde og rette linjer. Paa begge Sider ligger Villaer og mindre Haver, og mellem denne gate og Gabels Gate ligger Røde Kors Klinik som et dominerende Monument. I Bakgrunden ser man Sjøen. Et Perspektiv av stor Virkning.

Ths. Heftyes Gate venter vel ogsaa paa sin Forlængelse. Gaten fortsætter forbi Røde Kors’ Sydside og like bort til Gabels Gate. Her minder endnu alt om det Kaos som engang i Tiderne var herskende paa disse Tomter. Men Forvandlingens Lov gjælder ogsaa her, saa det varer vel ikke længe før vi staar som Fremmede i en ny Gate og undrer os over hvor langt Byen er kommet og vi med den.

Ogh.