Restaurering af byens ældste hus.

Collettgaarden flyttet til torvet og sæde for «Gamle Christiania»’s museum.

Aftenposten, 16.1. 1919: Byens ældste, bevarede hus er Raadhusgaden 19, der nu benyttes som kontorer af elektricitetsverket. Opførelsen af ny bygning for lysverkernes administration er paabegyndt paa Solli. Spørgsmaalet hvad der skal gjøres med den ærværdige gaard i Raadhusgaden, opført i 1626, melder sig da.

Førsteborgermester Arctander har sendt formandskabet en betænkning herom.

Borgermesteren anfører, at paa pladsen udenfor Raadhusgaden 19 – byens ældste torv – «stod Christian den fjerde i september 1624 og demonstrede nybyens anlæg og restaurering. Ellers havdes paa torvet tidens emble for ordensmagten, nemlig gabestokken, ligesom ogsaa  en galge skal have været placeret der. Flyttes kong Christian fra sit nuværende stade ved sporveistrafiken  paa Stortorvet til dette af hammm selv anlagte torv, og kommunens bygning, nr. 19, omhyggelig restaureres og pladsen smykkes med græsrabatter og passerende beplantning med busker og trær, vil der – udtaler borgermesteren – være skabt en vakker og stilfuld mindeplads fra Kristianias grundlæggelse og  ældste tilværelse».

[…]

Borgermesteren gaar ud fra, at tanken om at lægge Hovedbrandstationen ind paa denne byens ældste gaard, nu er opgivet, og at stationen placeres paa Hammersborg.

[…]

Borgermesteren bringer i samme forbindelse ogsaa «Collettgaarden» – boghandler Cappelens tidligere gaard i Kirkegaden – paa bane.

Denne stor og vakre bygning, der nu er kjøbt til nedrivning, vil passe godt i ensemblet ved det gamle torv, om den tillades gjenopført der paa hjørnet af dette og Øvre Slotsgade. Her ligger for tiden en liden langstrakt enetages bygning uden større værdi eller betydning i historisk og arkitektonisk henseende.

[…]

Den restaurede mindeplads vilde da paa 3 sider – øst, vest og syd, være indrammet af gamle værdifulde bygninger.

Collettgaarden er efter gjenopførelsen her tænkt anvendt til lokaler for «Gamle Christiania»s museum, som allerede har lagt beslag paa alt disponibelt rum paa Frogner herregaard. Det maa være ønskelig at faa flyttet museet fra denne for besøgende fjerne plads, ligesom det i og for sig  er ønskelig at have Frognergaarden til fri disposisjon for kommunen naar denne eiendom i sin tid  overleveres almenheden som en fuldt ordnet park.