Hammersborg.

20 meter bred gjennemgaaende forbindelse øst-vest, fra Pilestredet til udover Grønland.

Aftenposten, 7.12. 1918: […] Den vigtigste sag, som forelaa for reguleringskommissionen til afgjørelse, var imidlertid Hammersborg-reguleringen. Som før nævnt har reguleringsvæsenet sammen med arkitekterne Bjercke og Kristofer Lange samarbeidet de premierede konkurrenceudkast, idet man har benyttet de bedste ideer.

Resultatet af dette arbeide forelaa udformet i en model over det det nye Hammersborg, – saadan som dette «Kristianias Akropolis» engang skal vorde, i en forhaabentlig ikke altfor fjern fremtid.

Enstemmig vedtog reguleringskommissionen denne reguleringsplan. Den gaar nu ufortøvet til formandskab og bystyre. Der er ingen grund til at tro, at planen her i nogen grad vil blive ændret.

[…] Reguleringens bestemmende træk er den 30 meter brede skjæringsgade tvers over Hammersborgterrænet.

Selvsagt lader sig intet sige om, naar reguleringen i sin helhed vil foreligge gjennnemført. Det er jo ikke tider hverken til at rive eller bygge netop nu. Men stykkevis vil man vistnok begynde noksaa snart. Den svenske menighed i Kristiania har faaet kommissionens løfte paa tomt. Og byggepenge haves for haanden. Der kan altsaa tages fat uden større ophold. Og bygningen af centralbibliothek for Deichmanske lader sig simpelthen ikke udskyde. Snarlig byggevirksomhed er her en nødvendighed. Og naar der først tages fat paa Hammersborg, vil det ene drage det andet efter sig.

Hammersborg i støbeskeen, – samtidig med Europa.

*

I forbindelse med den store skjæringsgade besluttede reguleringskommissionen at utvide de gader, som til begge sider danner fortsættelsen. Theatergaden besluttedes udvidet fra 12½ til 20 meter ved bebyggelsens tilbakerykning paa nordsiden. Brogaden besluttedes ligeledes udvidet paa sydsiden, fra 12½ til 20 meter. Og Grønlandsleret udover til Mandallsgaden besluttedes udvidet fra nu gjennemsnitlig 15 à 16 meter til 23½ meter.

Derved vil man faa en bred, gjennemgaaende forbindelse øst-vest, fra Pilestrædet til udover Grønland, – en overordentlig vinding for trafiken. Disse reguleringer forudsættes gjennemført efterhvert, – ved nybygninger. Til 20 meters bredde kan da gaden udvides uden udgift for kommunen. Imidlertid er der i de nævnte 3 gader nogen bygninger, som vil berøres saa sterkt, at den gjenstaaende tomt bliver værdiløs for eieren. Kommunen maa her skride til ekspropriation. Og udgifterne herved er i Theatergaden anslaaet til 143,000 kroner, i Brogaden til 137,000 kroner og paa Grønlandsleret til 80,400 kroner.