Kristianias og Akers fællesreguleringsplaner kjørt i grøften?

Vrangvilje og trænering fra Akers side.

Utsnitt av kommunegrensen anno 1938. Ikke så greit å drive byplanlegging i Oslo.

Dagbladet, 10.10. 1918: Samarbeidet mellem Aker og Kristiania er som bekjendt langt fra tilfredsstillende. Aker er øiensynlig ikke udelt behagelig aa ha med aa gjøre. Som eksempel kan nævnes at der for tre og et halvt aar siden blev vedtat en regulering av Store Ullevaal som haveby. For aa bli gyldig maa imidlertid reguleringen godkjendes av Akers reguleringsmyndigheter. Men denne godkjendelse er endnu ikke i orden i sin helhet. Der er nemlig godkjendt stykkevis. For storparten av arealet er reguleringen derfor endnu et aapent spørsmaal. Nu har Kristiania boligraad i sakens anledning sendt magistrat og formandskap en klage med forslag om at fælleskomiteen for Kristiania og Aker skal forsøke aa løse den tre og et halvt aar gamle floke. Magistraten har sluttet sig til klagen.

Ogsaa regulering av de for den fremtidige bebyggelse saa vigtige arealer utenfor bygrænsen, som eies delvis av Kristiania kommune – Taasen, Spaandbergløkken, Sogn m.fl. – er kjørt fast. Og det er nu kommet saalangt at Kristiania boligraad i en skrivelse til magistrat og formandskap uttaler, at Kristiania «efter Akers optræden» bør avvise samarbeide med Aker i denne sak.

Det er sandelig nu paatide at disse stadige tvistigheter mellem Aker og Kristiania fjernes. Og det eneste effektive botemiddel her er aa slaa de to sammen til ett. Jo før jo bedre.