Den spanske syge grasserer.

Tilfældenes antal stiger fra time til time.

120 sykmeldte i Centralbanken i Tollbugata 20! (Foto: AB Wilse 1904, Oslo museum)

Aftenposten, 4. 7. 1918: Paa vor forespørgsel i dag meddeler 1ste sundhedsinspektør om «den spanske syge»s forløb her i byen, at der af de rapporter som er indkommet fremgaar, at tilfældenes antal er tiltaget betragtelig.

De meldinger, som sundhedskommissionen havde faaet, gjaldt spredte tilfælde rundt om i byen. Nogen indlægning paa sygehus havde vistnok endnu ikke forekommet.

Sundhedsinspektøren mente, at hvis nu varmen kom ordentlig i veiret, vilde sygdommen snart aftage, da varmen var den bedste medicin mod sygdommen.

Ved henvendelse i Medicinaldirektoratet fik vi besked om, at medicinaldirektør Holmboe var syg og sengeliggende. Et forlydende vil vide, at medicinaldirektøren selv er angrebet af «den spanske syge».

Vi har foretaget stikprøver paa endel større kontorer rundt omkring i byen.

I Centralbanken havde man igaar 50 sygmeldte; i dag er antallet steget til 120, og nye sygmeldinger indløber stadig.

Paa rigstelegrafen og rigstelefonen her i byen har man 92 sygmeldte af et personale paa mellem 5 og 600.

I postvæsenet er det endnu verre. Af ca. 170 bud er 40 sygmeldte og af de 100 funktionærer paa brevafdelingen omtrent halvparten.

I garden er 4 af 7 løitnanter sygmeldte.

I de forskjellige departementer er der en del sygmeldte, væsentlig damer, dog uden at sygdommen endnu har antaget en epidemilignende karakter.

[…]