Fiskecentralens demonstration igaar.

Provianteringsministeren: Sild og fisk er, hvad landet nu har at falde tilbage paa.

Det kommunalet fiskeutvalget i 1917.

Aftenposten, 24.10. 1917: Efter indbydelse af det kommunale fiskeudvalg, d’hrr. grosserer Sivertsen, fabrikeier Wrangell og redaktør Vidnes, foretog igaar Kristiania magistrat og formandskab, provianteringsraadet, provianteringsministeren, statsraad Vik, expedtionschef Woxen, provianteringsdirektøren, hr. Pedersen, stadsfysikus Bentzen, stadsdyrlægen, hr. Jacobsen, og pressens repræsentanter en befaring af centralens anlæg: Røgeriet og fiskemadkjøkkenet samt kjølelageret paa Tordenskjolds plads. Vi har tidligere omtalt og afbildet røgeriet og fiskemadkjøkkenet, som er mønsterværdig. Det fik vi igaar ogsaa stadsfysikus’ ord for. 23 kvinder er i stadig aktivitet der. 1000 kilo fiskemad skaffes pr. dag. Kjølelageret paa Tordenskjolds plads tager imod fisken, som kommer pr. jernbane nordfra og pr. dampskib vestfra, hvorefter den hurtigst ekspederes til centralens udsalg, til kjøbmændene eller til fiskemadkjøkkenet og røgeriet. […]

Igaar blev der i Kristiania omsat ca. 15,000 kilo fersk fisk til husholdningerne, hvad der er rekord. Regner man 2 kg. pr. familie, skaffedes altsaa gjennem centralen middag til ca. 7500 familier. Familietallet i Kristiania dreier sig om 60 a 70,000. Vel tiendeparten af byens befolkning havde altsaa igaar fisk fra centralen paa sit middagsbord. Dertil kommer, hvad der er kjøbt i de rent private fiskeforretninger.

Det er fremgang, men langtfra nok.

Vi maa komme derhen, at ialdfald fjerdeparten af hovedstadens madforsyning til middag skaffes fra havets rigdomme. Vi bliver nødt til det, saadan som situationen er.

Efter befaringen samledes man til en fiskedemonstrationsmiddag i Theaterkafeens 2den etage. Fabrikeier Wrangell ønskede velkommen og oplyste, at menuens alle retter var fra fiskecentralen, hvad der yderligere tjener til dens ros. Grosserer Sivertsen redegjorde nærmere for ccentralens virksomhed. […] Tilslut fremhævede han, at maalet for kommunen maa være en permanent fiskecentral til afløsning af de nuværende mere provisoriske anlæg. Før vi faar en ordentlig fiskehal, bliver der ikke skik og orden paa byens fiskeforsyning.

[…]

Ordføreren, hr. Jeppesen, svarede med en tak til fiskecentralens vedkommende for godt og nyttig arbeide. Han havde været med i mange demonstrationer. En demonstrationsfane med indskriften: Spis fisk! – gav udtryk for et stort socialt spørgsmaal her til lands. Og under den kan alle samles. En permanent fiskehal stod paa dagsordenen. Og spørgsmaalet vil blive løst i den nærmeste fremtid.

[…]

Samværet fortsattes en tid udover paa den hyggeligste maade.