En festdag i Nordmarken.

Akers mindste skolehus indvies.

Hakkloa i 1928. Foto: Anders B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 28.9.1917: […] Nordmarken udgjør et eneste matrikulnumer paa 4 ½ kvadratmil, og paa dette store areal bor ca. 100 mennesker, som hører til Akers kommune, betaler sin skat til Aker og udøver sin stemmeret der. Akers skolevæsen har havt mange vanskeligheder heroppe, og ligetil det sidste har der eksisteret omgangsskole. Læreren har gaaet om til de forskjellige gaarde og holdt skole.

Efterhaanden har Aker imidlertid bygget skolehuse ogsaa i Nordmarken. Paa Bjørnholt har læreren sin bolig i forbindelse med skolehuset. Paa Lørensæteren er der ogsaa opført en skolestue, som dog i nogle aar har staaet ubenyttet, fodi der ikke længere var skolepligtige barn i kredsen. Nu er den gjenoptaget, idet der nu søger hele 3 barn til Lørensæter.

Paa Hakloa indviedes i onsdags Nordmarkens tredie skolehus, det mindste af dem alle. Elevantallet i Hakloa var vistnok ikke mindre end 7, men i onsdags udeksamineredes de to sidste, saa nu gaar skolen videre med 5 elever.

Det var en festdag for Nordmarken, da det gamle ønske om et skolehus på Hakloa blev realiseret. I den nye skolestue var mødt frem ca. 50 mennesker, halvdelen af Nordmarkens samlede befolkning. Den høitidelige indvielse begyndte med, at kommunearkitekt Bødtker redegjorde for bygningens tilblivelse. Kredsens andragende om skolehus er dateret 9de januar 1914. Ved en skrivelse af 23de juli 1914 tilbød statsminister Carl Løvenskiold en passende tomt og det nødvendige tømmer som gave. Herredsstyre bevilgede 4de august 1916 7000 kr. til opførelsen. Byggearbeidet paabegyndtes i slutningen af august 1916. Nu staar bygningen færdig og har kostet kommunen 7450 kr. Skolestuen er beregnet paa 15 elever. Læreren har et lidet værelse med kjøkken ved siden af skolestuen.

[…]