Langøerne.

Gunstige resultater af vandboringen.

"Hus nr. 4" på Langøyene, anno 1892. Ukjent foto, Oslo museum.

Aftenposten, 29.8.1917: Dybdeboringerne paa Langøerne efter vand har nu omsider ført til et gunstig resultat. I ca. 30 meters dybde har man stødt paa en vandaare, som yder rigelig: 1000 a 1100 liter vand i timen. […]

Dermed er der skaffet mere end tilstrækkelig udmerket vand til boligkolonien for renholdsverkets funktionærer og arbeidere derude. 50,000 kr. har kommunen bevilget til at sætte de gamle landsteder paa Langøerne istand til vinterboliger. Det arbeide er nu udført. Og ca. 40 meget gode leiligheder staar færdige til brug hele aaret rundt. Samkvemmet med byen besørges af renholdsverkets færger. Vanskeligheden var vandspørgsmaalet, – hidtil har Langøerne kun budt paa et par brønde, besværligt og utrygt. Nu er den sorg slukket.

Det hjælper en del for bolignøden i byen, idet der nu kan flyttes ud til Langøerne.

Som man vil erindre, var projektet om kommunalt svinehold paa Langøerne ligeledes afhænging af, om tilstrækkelig vand kunde skaffes der ved boring. Boringsresultatet hidtil skaffer ikke nok ogsaa hertil, men boringen skal formentlig fortsættes. Muligheden for planens realisation paa Langøerne er i hvert fald nu tilstede.