Politiet kræver adgang til bedre kontrol.

De haaner politiet.

Foto: Ukjent ca 1920, Oslo museum

Aftenposten 12.7.1917: Som man vil erindre undtog bystyret under behandlingen af reglerne for færdselen i byens gader velocipederne fra pligt til at bære numer.

Politikamret har nu tilskrevet magistrat og formandskab om at faa dette ændret, – afgift af velocipeder er det ikke saa nøie med, blot man kan opnaa beslutning om, at velocipederne skal bære numer. Der maa – udtaler politimesteren – gjøres noget for at lette politiets kontrol med velocipedridningen. Denne foregaar nu gjennemgaaende aldeles uforsvarlig, og politiet staar omtrent magtesløst ligeoverfor velocipedrytterne, som i tillid til vanskelighederne ved at kontrollere dem hyppig ved ord og gebærder ligefrem haaner politifunktionærer, som søger at gjøre vedtægten gjældende.

Der maa numerering af cyklerne til. Det vil sætte politimænd istand til at føre effektiv kontrol og det vil gjøre velocipedrytterne mere agtsomme.

Magistraten, førsteborgermester Arctander, slutter sig hertil samtidig som han finder, at en 2-kroners afgift vil være paa sin plads.

Formandskabet udsatte igaar aftes sagens behandling.