Filipstadbryggernes fortsættelse.

Kjørevei fra Munkedamsveien langs strandlinjen til Framnesbryggen.

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse værdifulde bryggenalæg i forbindelse med landvinding fremmet.

Den tidligere besluttede og bevilgede del af bryggerne der er paa det nærmeste færdig. Angaaende fortsættelsen har overingeniør Steensgaard udarbeidet et forslag, som er tiltraadt af havnefogden, havnestyret og magistraten. Fortsættelsen vil efter dette ske efter den paa ridset ovenfor med tykke, sorte streger optegnede linje er angivet – til orientering – overingeniørens forslag til videre fremtidig udbygning. Fortiden foreslaar altsaa havnestyre og magistrat kun fastslaaen af den fortsættelse, som angives med tyk sort streg. Filipstadutstikkeren vil efter dette foreløpig udbygges kun i 50 meters brede – dens yderligere udvidelse mod vest efter den prikkede linje overlades til en senere fortsætelse af Filipstadanlægget.
[…]
Til de nye bryggeanlæg ved Filipstad maa der skaffes jernbaneforbindelse fra Framnes. […] Samtidig med denne sporforbindelse mellem Filipstad og Framnes med rangerspor har overingeniøren bragt i forslag en provisorisk veiforbindelse langs og udenfor jernbanesporene fra Framnes frem til den nuværende vei langs jernbanens godshus fra Munkedamsveien. Man vil hermed faa kjøreforbindelse til hele strandlinjen og frem til Framnesbryggen. Denne kjørevei vil kunne forlænges vestover og muliggjøre udnyttelse af strandlinjerne for baadhavn.