Fortsat skolelukning – mindst 1 uge

For elevene på Ila skole ble det en ekstra vinterferie i 1917. (A.B. Wilse, 1915, Oslo museum)

Aftenposten 15.2.1917: Den kommunale brændselsbeholdning er saa liden, at det stiller sig utilraadelig at gjenoptage folkeskoleundervisninen paa mandag, som først af bestemt. Gjenoptager man nu, vil man kunne blive nødt til at lukke senere. Og under de omstændigheder har provianteringsraadets udvalg fundet det rigtigst, at lukningen fortsættes nu med det samme, da der kan spares brændsel i større grad end ud paa vaarparten. Udvalget har henstillet til skolestyret foreløpig at forlænge lukningen i en uge, fra 19de til 26de februar. Om der skal gaaes til end yderligere ferie, vil da afhænge af veiret. Sætter det ind med kulde, kan det blive nødvendig at holde skolerne lukket nok en uge.

Folkeskolerne her i byen bruger normalt i opvarmningstiden ca. 15 tons kul og 100 hl. koks daglig.

Skolestyret skal paa fredag afgjøre spørgsmaal om den forlængede lukning. En uges fortsat ferie kan anses som givet. Herom vil da eleverne blive varslet ved bekjendsgjørelse.

For privatskolernes vedkommende er sagen mer paa det uvisse. Provianteringsraadet skal have møde paa fredag. Og skolerne vil oppebie, hvad krav der kommer herfra.

Skolebestyrere, som vi har konferereret med, finder det rimeligst, at privatskolerne gjenoptager undervisningen mandag i begrænset omfang, saaledes at man sammendrager og hjælper hverandre med lokaler til undgaaelse af fuld opvarming af alle privatskolernes vedkommende, hvor opvarmnings- og fyringsanordningerne til dels er annerledes end paa folkeskolerne, i hvert fald mindre paakrævet. Under enhver omstændighed maa eleverne samles paa mandag.