Tullinløkken som idrætsplads.

Aftenposten 1.2.1917: For formandskabet igaaraftes forelaa meddelelse fra magistraten om, at Kirkedepartementet gaar med paa, at Tullinløkken foreløpig anvendes som idrætsplads for Universitetet og gymnastikskolen. I den tid, da pladsen ikke benyttes af studenterne og gymnastikskolens elever, skal den staa til disposition for byens ungdom, – hvis kommunen vil deltage i udgifterne ved pladsens oparbeidelse og indgjærding.

Veivæsenet foreslaar, at der som betingelse for kommunalt bidrag, at der som betingelse for kommunalt bidrag betinges en bestemt minimumsvarighed, 10 a 15 aar. Magistraten synes dog ikke dette er nødvendig. Naar stat og kommune for fælles regning anlægger en idrætsplads der, saa vil det nok praktisk blive temmelig vanskelig at faa den nedlagt igjen.

[…]

Veivæsenet med tilslutning af magistraten foreslaar, at kommunen bidrager med en halvdel af anlægs- og vedligeholdsudgifterne.

Det er vistnok saa – udtaler magistraten – at den studerende ungdom i byen vil blive fortrinsberettiget. Men ogsaa denne del af byens ungdom fortjener og kanske i særlig grad kommunens omsorg.

Idrætsutvalget anbefaler magistratens indstilling, idet der gaaes ud fra, at der træffes overenskomst med staten angaaende de tider, da pladsen skal kunne disponeres af andre end studenterne og gymnastikskolens elever.

Formandskabet sendte sagen til finansudvalget.