Flytbare træbarakker til afhjælp af husvildheden. – Lofterne.

Aftenposten 18. 1. 1917: For formandskabet igaaraftes forelaa indstilling fra husvildekomiteen og magistraten angaaende udveie til afhjælp af husvildheden.

Komiteen har overveiet spørgsmaalet om indredning af leiligheder paa lofterne i byens huse. Men den har ikke fundet dette praktisk anvendelig. Lofterne antages for en overveiende del at være disponeret til kot, gjemmerum og tørreloft m.v.  for husets  beboere, som vanskelig vil kunne undvære disse. Indredningen af boliger der til vinterbrug vil i regelen blive meget kostbar, og bygningskontrolen vil antagelig stille meget vidtgaaende fordringer til indredningens beskaffenhed af hensyn til ildsfarligheden og hygienen, om den idetheletaget vil kunne gaa med paa at foranledige de fornødne dispensationer.

Under vore klimatiske forhold antages derfor ikke loftsindredning at være nogen brugbar udvei.

Derimot anbefaler komiteen, at der snarest mulig træffes forføininger til opførelse af en del nødbarakker, som med tilstrækkelig anvendelse af pappaneling vil kunne gjøres beboelige for vinteren.

Samtidig gjentager komiteen sin anbefaling af, at, til begyndelse, en af de ældre skolebygninger stilles til raadighed til afhjælp af boligmangelen.

Boligtilsynet anbefaler ligeledes barakkesystemet i form af flytbare træpavilloner efter Norsk barakkekompagnis system, – typen er afbildet ovenfor. Disse pavilloner kan leveres fuldt færdige paa overordentlig kort tid. De kan hurtig og let flyttes og overlades til andet brug. De kan leveres fuldt færdige til beboelse efter fast pris.

Boligtilsynes anser det for en tvingende nødvendighed for kommunen snarest at skaffe hus til dem, som man har været nødt til at indlogere paa Rosenhof skole. Ca. 70 familier har man da tænkt sig at herbergere i de foreslaaede træbarakker.

Som nævnt har der til Folkeregisteret meldt sig – 562 husvilde familier.

Boligtilsynet har for træbarakkerne fæstet sig ved 3 nærmere angivne tomter ved Grefsen, nemlig den langs Thygesens gade liggende nordligste snip af Sønde Aasens jorder, Sandakerveien 88B og Vossegaden 12, 14 og 16. Paa disse tomter vil man faa 12 rækker barakkeboliger med 70 ensartede leiligheder, hver paa 2 værelser, det ene kjøkken, samt entre og spisekammer. Det er ingen kjeldere. De samlede udgifter vil andrage til 33.000 kr. Heri indgaar dog ikke vei- og planeringsarbeider og husenes fragt fra Hamar.

Hvert værelse i disse barakker vil da komme paa ca. 2500 kroner. Til sammenligning kan anføres, at værelserne i Trudvangkomplexet kommer paa ca. 2000 kroner pr. ærelse, og værelserne i Vøienvoldkomplexet endnu billigere.

Nogen billig udvei for kommunen er disse barakker altsaa ikke.

I formandskabet igaaraftes gik man med paa opførelse af disse midlertidige boliger for husvilde efter boligtilsynets forslag.

[…]