Letvintere adkomst til Ullevaal sygehus.

Forlængelse af sporveisforbindelsen gjennem Kirkeveien.

KIrkeveien 1915. Foto: Anders B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 12.10. 1916: For et aars tid siden vakte overlæge dr. Lyder Nicolaysen motion om en mere tilfredsstillende adkomst til Ullevaal sygehus, – de nuværende kommunikationsforhold er, som bekjendt, for mange bydelers vedkommende noksaa besværlige.

Overlægen stillede forskjellige forslag tilen forbedring, bl.a. at veien fra Sagenetrikken over kirkegaarden holdes aaben, uafhængig af kirkegaardsreglementet og at Stensgade forlænges over smaahaverne til Kirkeveien, som den vil skjære lige ved den fremtidige hovedindgang for sygehuset. Videre gjøres opmerksom paa, at en sporveislinje gjennem Kirkeveien vil skabe mulighed for en ringbane, saa man baade fra byens øst- og vestkant kan trikke helt frem til sygehusporten.

[…]
Magistratens 3. afdeling finder at hovedspørgsmaalet for at skaffe enn bekvem forbindelse til sygehusene fra de vestlige bydele er en sporveisforlængelse gjennem Kirkeveien. – der bør rettes en kraftig henvendelse til sporveisselskabet om at faa en forbindelse over Kirkeveien istand, uanset den forestaaende konkkurrance om sporveisnettets udvidelse. […]