Vikingeskibenes hus paa Bygdø.

Kirkedepartementets udtalelse.

Osebergskipet fraktes gjennom Oslo sentrum i 1926. Foto: Oslo museum.

Aftenposten 25.1.1916: […] Anbringelsen af vikingeskibene paa Bygdø maa antages som en konsekvens at ville medføre at hele oldsagsamlingen i sin tid flytter efter; dette er fra visse hold anført som en sterk indvænding imod at Bygdø-alternativet vælges. Departmentet kan imidlertid ikke tillægge de betænkeligheder som i saa henseende er anført, nogen afgjørende vegt, og man kan hvad dette punkt angaar, henviset il professor A.W. Brøggers og det akademiske kollegiums erklæringer, hvvor dette spørgsmaal er indgaaende behandlet.

Der foreligger ingen beregninger over hvor meget den yderligere nybygning paa Bygdø som i sin tid vil kræves for oldsagsamlingen, vil komme til at koste. Man kan vistnok gaa udfra at der hertil vil udkræves et ikke ubetydelig beløb, men det er dog antaget at Bygdø-alternativet i det hele ikke vil blive nævneverdig dyrere end nybygning paa Tullinløkken, tillagt udgifterne ved den omindredning som vil kræves i det historiske museum for at skaffe oldsagsamlingen dimelige arbeidsvilkaar der. Desuden maa det efter departementets mening ansees at være bragt paa det rene at nogen for oldsagsamlingen tilfredsstillende ordning ikke med rimelige omkostninger kan erholdes i dens nuværende bygning.

Under disse omstændigheder kan departementet ikke indse at den nævnte konsekvens behøver at afskrække statsmyndighederne fra her at vælge det alternativ for bygning for vikingskibene som alle vedkommende anser for det absolut heldigste for dette formaal, nemlig Bygdø-alternativet. Efter departementets mening maa der ogsåaa lægges megen vegt paa, at man ved at vælge dette alternativ undgaar for tiden at belaste TUllinløkken yderligere med bebyggelse. Der vil sikkert nok om kortere eller længere tid blive behov for den resterende del af denne tomt til formaal so vanskelig kan fjernes fra centralbebyggelsen. Hertil kommer, at opførelse af bygning for et historisk muesumm paa Bygdø vil i museets nuværende bygning frigjøre lokaler, som vil kunne udnyttes for formaal, for hvilke der i modsat fald maa bygges.