Aftenposten

«Haandverkeren» i ny og forbedret skikkelse.

Aftenposten, 20.11.1917: Siden direktør Coll den 16de i forrige maaned overtog «Haandverkeren», har lokalerne der gjennemgaaet en stor forandring til det bedre. Hele kafeen er oppudset, saa den har faaet et festlig og lyst præg. […]

Aftenposten

Fiskecentralens demonstration igaar.

Aftenposten, 24.10. 1917: Efter indbydelse af det kommunale fiskeudvalg, d’hrr. grosserer Sivertsen, fabrikeier Wrangell og redaktør Vidnes, foretog igaar Kristiania magistrat og formandskab, provianteringsraadet, provianteringsministeren, statsraad Vik, expedtionschef Woxen, provianteringsdirektøren, hr. Pedersen, stadsfysikus Bentzen, stadsdyrlægen, […]

Aftenposten

Massemøde af byens kjøbmænd.

Aftenposten, 18.10.1917: Det massemøde af kjøbmænd, hvortil Kjøbmandsforeningen og Kristiania kolonialkjøbmænds forening havde indbudt igaaraftes, havde samlet saa mange, at Handelsstandens forenings store festsal var ganske fyldt. Mødet lededes af Kjøbmandsforeningens formand, kjøbmand Rosenberg. Til […]

Aftenposten

Kristiania sjømandsskole.

Aftenposten 16.10. 1917: Kristiania nye sjømandsskole paa Ekeberg indvies høitidelig i dag. Skolen har jo været i brug i nogen tid. I dag aabnes den officielt. Der er fuld grund til at markere aabningen, – […]

Aftenposten

Vettakollen kurhotel færdig.

Aftenposten 6.10.1917: Onsdag den 10de oktober vil dr. I.C. Holms nye rekreations- og hvilested «Holmsborg» blive aabnet. «Holmsborg» ligger 3 minuters gang fra Skaadalen og 5 minuter fra Vettakollen station. Det har taget vel 1 […]

Aftenposten

En festdag i Nordmarken.

Aftenposten, 28.9.1917: […] Nordmarken udgjør et eneste matrikulnumer paa 4 ½ kvadratmil, og paa dette store areal bor ca. 100 mennesker, som hører til Akers kommune, betaler sin skat til Aker og udøver sin stemmeret […]

Aftenposten

Ca. 200 privatbiler og motorcykler paa lystture knebet søndag.

Aftenposten, 19.9.1917: Lørdag morgen indeholdt Kristianiaaviserne en meddelelse fra Provianteringsdepartementet om indskrænkningerne i benzinforbruget. I dette opraab blev det indskjærpet bileierne ikke at bruge bil eller motorcykel, uden at der «bevislig forelaa nødvendig behov for […]

Aftenposten

Et Kristianias «Saltsjøbaden».

Aftenposten 7.9.1917: Bygdønæs skal som bekjendt forsvinde som sommerforlystelses-etablissement. Der skal blive tomter for privatfamilier. Meddelelsen herom var et haardt slag for de mange, som glædede sig over at kunne drage derud om sommerkveldene. Nu […]

Aftenposten

Langøerne.

Aftenposten, 29.8.1917: Dybdeboringerne paa Langøerne efter vand har nu omsider ført til et gunstig resultat. I ca. 30 meters dybde har man stødt paa en vandaare, som yder rigelig: 1000 a 1100 liter vand i […]

Aftenposten

Brændselscentralens anlæg.

Aftenposten, 23.8.1917: Brændselscentralens kontraherede 211,000 favne ved og tømmer har alt i nogen tid strømmet ind til byen. I de sidste dage er strømmen vokset vældig, – Kongsvingerbanens, Smaalensbanens, Gjøvikbanens transportevne er spændt til det […]